ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ WC ΕΤΟΥΣ 2018 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/07/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
26/07/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
31/07/2018 - 14:00
Αριθμός
7105
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
31/07/2018 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσίας: «Απολύμανση και μυοκτονία των σχολείων και των δημοσίων WC για το έτος 2018» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Με την 30/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.013 ποσού 10.000€ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: Ω5ΜΛΩΡΝ-ΔΘ6) σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε και η υπ’ αριθμόν 184/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 18REQ002698792 ΑΔΑ: 6ΞΠΣΩΡΝ-ΦΔ3).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείστε να μας αποστείλετε την οικονομικοτεχνική σας προσφορά (τεχνική προσφορά για την περιγραφή υλοποίησης της υπηρεσίας, τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών, οικονομική προσφορά), σύμφωνα με την  υπ’ αρ. πρωτ.: 1371/14-02-2018 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  του Δήμου Θήρας,  με υπογραφή και σφραγίδα, έως και την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018, και ώρα 14:00μ.μ. με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail), καθώς επίσης και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 (περ.α και β) άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα: οι υποχρεώσεις αφορούν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

δ. Ορισμός υπεύθυνου υλοποίησης παρεχόμενης υπηρεσίας, ο οποίος κατέχει Πτυχίο Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου ή Ιατρού ή Φαρμακοποιού της ημεδαπής ή πτυχίο του τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή του τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Α.Τ.Ε.Ι ή του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι της ημεδαπής (με κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τη Διεύθυνση  Δημ. Υγείας) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και την απαιτούμενη άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ε. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και ISO 14001:2008 (και νεότερα) σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το αντικείμενο της Υπηρεσίας.

Οι  απολυμάνσεις στις σχολικές μονάδες  θα ξεκινήσουν την 27η Αυγούστου 2018 και θα ολοκληρωθούν τμηματικά σε όλα τα σχολικά κτήρια το αργότερο μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2018. Όσον αφορά τα δημόσια WC οι υπηρεσίες θα προσφερθούν κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου και της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή τη χαμηλότερη) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη μελέτη προσκομίζοντας και τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει κατόπιν αποφάσεως του Δημάρχου περί απευθείας αναθέσεως και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.