ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ Α.ΜΕ.Α., ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
04/08/2023
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ > Γρ. Αδ/σεων, Ρύθμ. Εμπορ. Δραστ. & Προστασίας Καταναλωτή
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
04/08/2023
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
22/08/2023 - 14:00
Αριθμός
9791
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
22/08/2023 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΙΤΗΣΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), ή Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Θήρας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω στην παράγραφο (7), για την παραχώρηση μιας (1) θέσης περιπτέρου στην θέση : θέση πλησίον κτιρίου πρώην ΕΛΤΑ Φηρών, οδός Δεκιγαλλά στην Κοινότητα Θήρας νήσου Θήρας η οποία κληρώθηκε με δημόσια κλήρωση (πρακτικό Δημόσιας κλήρωσης αρ.πρωτ. 9089/14-07-2023, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 153/2023 – ΑΔΑ:ΨΛΡ0ΩΡΝ-7Ρ4 – απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας).