ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΚ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
27/04/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
18PROC003013456
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
27/04/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
10/05/2018 - 10:30
Αριθμός
3959
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
10/05/2018 - 11:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2018
ΤΕΥΔ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2018
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2018

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών Δ.Κ.Επισκοπής Γωνιάς και Εμπορείου Θήρας έτους 2018» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  για το σύνολο των υπηρεσιών (CPV:92332000-7).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.400€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 15.6162.002. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286025847, την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρα παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ με ώρα λήξης 11:00 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στο τηλέφωνο 2286360191 αρμόδιος υπάλληλος Ευάγγελος Βαμβακούσης, στη ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ στο τηλέφωνο 2286023021 για τεχνικά θέματα και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».