Μεταφορά Δημοτών της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας Δήμου Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
18/05/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
18/05/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
25/05/2018 - 14:00
Αριθμός
4795
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
25/05/2018 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ 07/2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας: «Μεταφορά Δημοτών της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας Δήμου Θήρας από τον όρμο του Αμμουδίου ως την πλατεία της Οίας και αντίστροφα, χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα από 16.06.2018 έως και 15.06.2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.808,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας με υπογραφή και σφραγίδα μέχρι την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 07/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, καθώς επίσης και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.
  2. Φορολογική ενημερότητα.
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα: οι υποχρεώσεις αφορούν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Επιπλέον θα μας αποστείλετε:

         i.            Άδεια Κυκλοφορίας για όχημα Δ.Χ. τύπου τουριστικού λεωφορείου τουλάχιστον 18 θέσεων.

        ii.            Ο οδηγός που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να διαθέτει δίπλωμα D κατηγορίας εν ισχύ.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.