Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων προστασίας ρέματος Μεσαριάς νήσου Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
30/11/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Προγ/σμου & Πολ. Εφαρμογών > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Είδος
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC007733661
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
30/11/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
15/12/2020 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
15/12/2020 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ_ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ_Ε.Σ.Υ
Τ.Ε.Υ.Δ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων προστασίας  ρέματος Μεσαριάς νήσου Θήρας» CPV : 71313440-1.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εκατό ενενήντα πέντε ευρώ (35.195,00€), συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων, αλλά μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα http://www.thira.gr. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» διατίθεται ηλεκτρονικά μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της προκήρυξης.  Πληροφορίες στο τηλ. 2286360163 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο προσφοράς τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη της υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την 15/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά μέσω Courier στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Θήρας, 847 00 Φηρά Ν. Θήρας ή απ’ ευθείας στην Επιτροπή του Διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος Θήρας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας από  τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www. thira.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της προκήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και Κατηγορία 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου και παροχής της υπηρεσίας  ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει τιμής.

Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θήρας