ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
13/07/2017
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Οικονομική Επιτροπή
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
14/07/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
21/07/2017 - 11:30
Αριθμός
443
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
21/07/2017 - 11:30
Διακήρυξη – Πρόσκληση

Ο Δήμος  Θήρας διακηρύσσει ανοικτή, φανερή, πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), που θα περισυλλεχθούν από αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε., από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Θήρας, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004.

Ειδικότερα η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ο οποίος θα πλειοδοτήσει στον παρόντα διαγωνισμό, για την απόκτηση των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θήρας. Ο συνολικός αριθμός τους εκτιμάται στα εκατό (100) περίπου οχήματα (φορτηγά κάθε είδους, ΙΧ αυτοκίνητα, δίκυκλα και τρίκυκλα κάθε είδους) σε ετήσια βάση αλλά αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική εκτίμηση. Η πλειοδότρια εταιρεία θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς ή άλλα κατάλληλα για το σκοπό αυτό οχήματα ή μηχανήματα έργου) και προσωπικό, εκείνα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του Δήμου Θήρας και εν συνεχεία θα τα αποστέλλει προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/04 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 21-07-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας, που βρίσκεται στο Δημαρχείο Θήρας (στα Φηρά Θήρας), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού που έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. 1/2017 απόφαση του Δ.Σ.

Αντίγραφο της διακήρυξης με τους όρους του διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Θήρας, Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων, Οικονομικής Επιτροπής, στη δ/νση Φηρά Θήρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γενικές πληροφορίες διακήρυξης: κ. Ξαγοράρη Ιωακείμ, τηλ. 22863-60118, EmaiI:agor_63@yahoo.gr