ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/03/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC005993858
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
29/03/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
25/04/2017 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
25/04/2017 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΞΟΝΑΣ Α-Α
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΞΟΝΑΣ Β-Β
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΗΛΜ ΑΞΟΝΑΣ Α-Α
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΗΛΜ ΑΞΟΝΑΣ Β-Β
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΗΛΜ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΗΜ ΑΞΟΝΑΣ Β
ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΗΜ ΑΞΟΝΑΣ Α
ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) - ΑΞΟΝΑΣ Β
ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) - ΑΞΟΝΑΣ Α

Ο ΔήΟ Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ» CPV 45262640-9, με προϋπολογισμό 1.087.037,32 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 31/03/2017, στην ιστοσελίδα www.thira.gov.gr.

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας στα Φηρά. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 και  95 παρ.2. ν.  4412/2016  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης,  του άρθρου 95, παρ. 2α του Νόμου 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων 1ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 1ης τάξης και άνω για κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

(β) Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά   μητρώα   που   τηρούνται   στο   κράτος   -   μέλος   εγκατάστασής   τους     όπως περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.

(γ) Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο, ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21  της προκήρυξης.

 

      Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής προς τον Δήμο Θήρας, η οποία ορίζεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (17.550,00€) και έχει ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

    Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες.

   Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 22863 60167, fax 22860 22814, αρμόδιος υπάλληλος κα Βλάχου Σπυριδούλα, στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας, ΦΗΡΑ ΤΚ 84700.