ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 'ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ' | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/08/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC001871122
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
29/08/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
14/09/2017 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
14/09/2017 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 'ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

    ΕΡΓΟ:

 

 

 

    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ

 

ΚΑΕ 30.7336.177

 

12.173,76( ΜΕ ΦΠΑ)

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

             Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ», με προϋπολογισμό 12.173,76€ (με ΦΠΑ). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.thira.gov.gr.

             Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας στη ν. Θήρα. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 και  95 παρ.2. ν.  4412/2016  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης,  του άρθρου 95, παρ. 2α του Νόμου 4412/2016.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

              Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίνονται στο τηλ. 22863 60167, fax 22860 22814, αρμόδιος υπάλληλος κα Βλάχου Σπύρα στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας, ΦΗΡΑ ΤΚ.84700.

 

 

                                                                                                    Ο Δήμαρχος Θήρας

 

 

Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος