Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
23/11/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC002284079
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
23/11/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
05/12/2017 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
05/12/2017 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

             Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓ.ΑΝΝΑ», με προϋπολογισμό 10.000,00€ (με ΦΠΑ).

             Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας στη ν. Θήρα. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 και  95 παρ.2. ν.  4412/2016  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης,  του άρθρου 95, παρ. 2α του Νόμου 4412/2016.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.thira.gov.gr.

              Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίνονται στο τηλ. 22863 60167, fax 22860 22814, αρμόδιος υπάλληλος κα Βλάχου Σπύρα στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας, ΦΗΡΑ ΤΚ.84700.