Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
28/02/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC005848960
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
28/02/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
23/03/2017 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
23/03/2017 - 10:00
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού

σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016

για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της Υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα»

 

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα».

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 28/02/2017  στην ιστοσελίδα www.thira.gov.gr

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη της υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την 23/03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Πρωτόκολλο Δήμου Θήρας. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά στο Πρωτοκόλλου του Δήμου Θήρας.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23/03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας.

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.thira.gov.gr).

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της προκήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών/υπηρεσιών και τάξεων ως εξής:

1.    σε μία από τις κατηγορίες μελέτης (8) στατικές μελέτες, ή (10) μελέτες συγκοινωνιακών  έργων, ή  (6) αρχιτεκτονικές μελέτες οικοδομικών έργων, ή (9) μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες, ή (11) μελέτες λιμενικών έργων και τάξης πτυχίου Α ή ανώτερη και

2.    σε μία από τις κατηγορίες μελέτης (3) οικονομικές μελέτες, ή (5) μελέτες οργάνωσης, ή επιχειρησιακής έρευνας και τάξης πτυχίου Α ή ανώτερη

 (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα και δύνανται να προσκομίσουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

 (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα.

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών/υπηρεσιών ως εξής:

  1. σε μία από τις κατηγορίες μελέτης (8) στατικές μελέτες, ή (10) μελέτες συγκοινωνιακών έργων, ή  (6) αρχιτεκτονικές μελέτες οικοδομικών έργων, ή (9) μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες,  ή  (11) μελέτες λιμενικών έργων ένα τουλάχιστον στελέχος  4 ετούς   εμπειρίας και
  2. σε μία από τις κατηγορίες μελέτης (3) οικονομικές μελέτες, ή (5) μελέτες οργάνωσης ή επιχειρησιακής έρευνας ένα τουλάχιστον στελέχος  4 ετούς   εμπειρίας

  Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα καθώς και την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα και σημειώνεται ότι, για την παροχή της προβλεπόμενης υπηρεσίας ο ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει ή να διαθέτει γραφείο τόσο στην Αθήνα, όσο  και στη Σύρο ως έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες, που είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση/ένταξη συγχρηματοδοτούμενων έργων και την αδειοδότησή τους.

 Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ. Η Εγγύηση Συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα Ε της προκήρυξης και πρέπει να έχει ισχύ επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.