Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρ. Διαγων.ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΟΥΛΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
22/11/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC002278127
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
22/11/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
13/12/2017 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
19/12/2017 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «Άρση ετοιμορροπίας και κατασκευή ικριωμάτων στο Γουλά Εμπορείου» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (CPV: 45262100-2, Κωδικός NUTS EL422).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 313.064,05€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/12/2017 και ώρα: 10:00πμ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Η 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ (5.049,00€).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τάξης Α2 ΚΑΙ ΑΝΩ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 και στο τηλέφωνο 2286360167, αρμόδια  υπάλληλος κ. Βλάχου Σπύρα.

Όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θήρας www.thira.gov.gr.

 

 

Ο Δήμαρχος Θήρας

 

 

 

 

Αναστάσιος – Νικόλαος Ζώρζος