ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
25/11/2022
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Προγ/σμου & Πολ. Εφαρμογών > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
22PROC011676663
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
25/11/2022
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
21/12/2022 - 11:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
12/01/2023 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (DOC)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ «194080», προϋπολογισμού 1.500.000,00 (με ΦΠΑ). Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα καταλήξει στη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα στον οποίο θα του ανατεθούν επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 39 του Ν.4412/2016.