ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΗΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
22/11/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
16REQ005407597
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
22/11/2016
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
26/11/2016 - 14:00
Αριθμός
13716
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
26/11/2016 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση
Μελέτη – Τεχνική Έκθεση
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 1
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 2
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 3

Ο Δήμος Θήρας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίας αποξήλωσης και μεταφοράς παλαιάς προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας Γενικού Λυκείου Φηρών του Δήμου Θήρας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να εκτελέσει την προαναφερόμενη υπηρεσία να καταθέσει φάκελο προσφοράς (με φυσικό τρόπο (φάκελο) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας (prom@1353.syzefxis.gov.gr), μέχρι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14.00.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται με την κατάθεση φακέλου (φυσικού ή ηλεκτρονικού) προσφοράς σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρούσα πρόσκληση. Η τεχνική έκθεση, οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι αναρτημένα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16REQ005370210 (έγκριση αιτήματος ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 16REQ005407597).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.813,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Θήρας για το έτος 2016 στον Κ.Α.Ε.: 30.6261.004.

Η ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και θα γίνει με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών και εφόσον προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο που να πιστοποιεί το σχετικό επάγγελμα σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες ή να προσκομίσει ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σε σχέση με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνει ότι : α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του β) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και γ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική, και μόνον γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν (ή στο πεδίο «θέμα» του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα αναγράφεται ευκρινώς:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Στον φάκελο κάθε προσφοράς ή στο κείμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να αναγράφονται και τα ακόλουθα:

• Αριθμός Πρωτοκόλλου Πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

• Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (ονομασία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, είδος εταιρείας, κλπ) που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους με σφραγίδα της εταιρείας ή με ψηφιακή υπογραφή. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η Οικονομική προσφορά θα είναι γραμμένη σε έντυπο του Δήμου, κλειστή σε (υπο)φάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο (υπο)φάκελος θα φέρει τις ίδιες ενδείξεις που θα αναγράφονται και στον εξωτερικό φάκελο. Στην ηλεκτρονική κατάθεση της προσφοράς το αρχείο θα έχει την ονομασία «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το έντυπο θα αναγραφεί τη συνολική προσφερόμενη τιμή αριθμητικώς και ολογράφως.

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα διατίθενται σε κάθε υποψήφιο, που θέλει να συμμετέχει στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης της σύμβασης, από το Γραφείο Προμηθειών και από την ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://thira.gov.gr όπου θα βρίσκεται αναρτημένη η πρόσκληση ενδιαφέροντος, η τεχνική έκθεση, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αρμόδια Υπάλληλος Ζαμπέλα Φύτρου - τηλ. 2286360191).