ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
18/08/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
10/03/2015
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
-
Αριθμός
10
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
10/03/2015 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

O Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», με προϋπολογισμό 1.200.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) και αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 769.852,24 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 245.869,11 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα).

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας στα Φηρά,  μέχρι τις 05.03.2015, ημέρα Πέμπτη και για την παραλαβή τους οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στο Δήμο Θήρας παράβολο που ανέρχεται σε τριάντα (30) ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο  22863 60167, fax 22860 28886, κα. Βλάχου Σπυριδούλα.

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.03.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας στα Φηρά  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης,  του άρθρου 4, παρ. 4β του Νόμου 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ 609/1985.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2η και άνω τάξη (ανεξαρτήτως έδρας) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 και άνω τάξη (ανεξαρτήτως έδρας) για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. και γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.Επίσης γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

       Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής προς τον Δήμο Θήρας, η οποία ορίζεται στο ποσό τωνείκοσι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (20.689,66€) και έχει ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

    Το έργο χρηματοδοτείται από την ΔΕΗ Α.Ε. και η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες.Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 22863 60160, fax 22860 28886, αρμόδιος υπάλληλος κα Λιονουδάκη Ελευθερία στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας, ΦΗΡΑ ΤΚ.84700.