ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ.ΘΗΡΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
12/06/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC006314272
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
13/06/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
05/07/2017 - 17:00
Αριθμός
6838
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
11/07/2017 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΚΗΥΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΥΔ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θήρας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού του κάθε τμήματος, Τμήμα 1: Επισκευή και συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε) μεγαλύτερο των 3,5 Τόνων (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), Τμήμα 2: Επισκευή και συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε) μικρότερο των 3,5 Τόνων (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), Τμήμα 3: Επισκευή και συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε) μεγαλύτερο των 3,5 Τόνων (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), Τμήμα 4: Επισκευή και συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε) μικρότερο των 3,5 Τόνων (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), Τμήμα 5: Επισκευή και συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε) μεγαλύτερο των 3,5 Τόνων (ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ), Τμήμα 6: Επισκευή και συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε) μικρότερο των 3,5 Τόνων (ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ) και Τμήμα 7: Επισκευή και συντήρηση Μοτοσυκλετών συνεργείου μηχανικών & ηλεκτρολόγων (CPV: 50112000-3 και 34913000-3, Κωδικός NUTS EL422).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 257.720,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου Θήρας στους Κ.Α.Ε. 10.6263, 15.6263, 20.6263, 20.6264, 30.6263, 30.6264, 35.6263, 50.6263 και 70.01.6263 και τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. συν του ΚΑΕ 35.6263 του προϋπολογισμού του έτους 2018 αφού συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες προβλέψεις στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13/06/2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/07/2017 και ώρα: 17:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ήτοι:

Α/Α

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

ΤΜΗΜΑ 1

122.922,58 €

2.458,45 €

2

ΤΜΗΜΑ 2

39.016,13 €

780,32 €

3

ΤΜΗΜΑ 3

18.000,00 €

360,00 €

4

ΤΜΗΜΑ 4

8.500,00 €

170,00 €

5

ΤΜΗΜΑ 5

8.000,00 €

160,00 €

6

ΤΜΗΜΑ 6

4.500,00 €

90,00 €

7

ΤΜΗΜΑ 7

6.900,00 €

138,00 €

Για το Σύνολο των Τμημάτων 1+2+3+4+5+6+7

4.156,77 €

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Για  περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών Δήμου Θήρας, Διεύθυνση Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 στο τηλέφωνο 2286360187 αρμόδιος  υπάλληλος Ευάγγελος Βαμβακούσης.

Όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θήρας www.thira.gov.gr.