Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
08/12/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC007791749
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
09/12/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
04/01/2021 - 17:00
Αριθμός
13849
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
11/01/2021 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΥΔ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου Δήμου Θήρας, εκτιμώμενης αξίας 30.311,80 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .
 3. Κωδικός CPV: 39130000-2, 39314000-6, 42716110-2
 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422.
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου του Δήμου Θήρας.
 6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 7. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τετρακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (489€).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ομάδων.

Α/Α

Ομάδες

Ονομασία

Ποσό χωρίς ΦΠΑ

Ποσό Εγγύησης

4

ΟΜΑΔΑ Δ

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

3.345,00 €

67 €

8

ΟΜΑΔΑ Η

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

12.250,00 €

245 €

9

ΟΜΑΔΑ Θ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

8.850,00 €

177 €

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

24.445,00 €

489 €

 

 1. 9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα, ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ Η: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ.
 2. 10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “103383” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021 και η ώρα λήξης 17:00.Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:30.
 3. 11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. 12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 5. 13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64.7341.701 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Θήρας με τίτλο: «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου Δήμου Θήρας ΟΠΣ 5002778 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». Η ένταξη της πράξης έγινε με την υπ’αρ.πρωτ.: 5689/23-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: Ω5Τ97ΛΞ-00Φ) και την υπ’αρ.πρωτ.: 3909/18-12-2017 απόφαση τροποποίησης (ΑΔΑ: 64ΟΝ7ΛΞ-Ν7Ρ). Ο Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου) είναι 2016ΕΠ06710071. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 6. 14. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 7. 15. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ», «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr .