Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/06/2022
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
22PROC010838658
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
29/06/2022
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
18/07/2022 - 17:00
Αριθμός
7173
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
22/07/2022 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΕΕΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης όλων των οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων του Δήμου Θήρας, εκτιμώμενης αξίας 149.730,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (CPV: 34928480-6, Κωδικός NUTS: EL422).

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .
 3. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 4. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες.
 5. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε ευρώ (2.415,00€).
 6. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “162703” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 18/07/2022 και η ώρα λήξης 17:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.
 8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 10. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θήρας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20.7133.002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. 360/2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010587903, ΑΔΑ Ψ26ΣΩΡΝ-ΥΔΣ) για την ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 1 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων του φορέα.
 11. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 12. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ», «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr .