Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Φορτηγού Αυτοκινήτου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/08/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC005473620
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
28/08/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
16/09/2019 - 17:00
Αριθμός
9591
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
20/09/2019 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:ΜΕΛΕΤΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΥΔ
ΤΕΥΔ - ΜΟΡΦΗ XML

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας φορτηγού αυτοκινήτου μικτού βάρους 19tn με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και υδραυλικό γερανό και αρπάγη, προϋπολογισμού 145.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την πράξη με αριθμό 60940/31-10-2018. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 69.7132.012 πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Θήρας. Σχετική η υπ’ αριθ. 694/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.