Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας & Εγκαταστάσης Συστημάτων Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
12/09/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC005548683
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
13/09/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
04/10/2019 - 18:00
Αριθμός
10235
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
10/10/2019 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων για την αποδοτική χρήση ενέργειας σε εμβληματικό δημόσιο κτίριο του Δήμου Θήρας και συγκεκριμένα στον παιδικό σταθμό Επισκοπής Θήρας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 237.110,06€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θήρας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .

3. Κωδικός CPV: 31520000-7, 44221000-5, 42511110-5 και 38552000-2.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο του Δήμου Θήρας και συγκεκριμένα στον παιδικό σταθμό Επισκοπής Θήρας. Ειδικότερα η προμήθεια και η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη (αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές είναι διαθέσιμες στο Παράρτημα Ι) Φωτιστικά και Λαμπτήρες Τεχνολογίας LED, Κλιματιστικά & Αντλία Θερμότητα, Κουφώματα, Μετρητικό Σύστημα. Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο της σύμβασης.

6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης υπό προμήθεια ειδών: Τέσσερις (04) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι τρείς χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (3.824€).

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “79274” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2019 και η ώρα λήξης 18:00. Μετά τη λήξη της υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:30.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (06) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

14. Χρηματοδότηση: Το έργο STRATENERGY είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα Κύπρος V-A Ελλάδα – Κύπρος "2014-2020" το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) (85%) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου (15%). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 64.7135.026 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Θήρας. Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου) στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERRREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 βάση της υπ΄αρ.πρωτ.:139615/18-12-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με ΑΔΑ 7Χ7Ψ465ΧΙ8-854 με κωδικό MIS 2017ΕΠ16760003 με τίτλο <<Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια, STRATENERGY, με ΣΑΕΠ-167/6.1.3>>.               

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» και «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».