Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης Προμήθειας Κουφωμάτων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
17/11/2023
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Α.Δ.Α.Μ.
23PROC013787979
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
17/11/2023
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
08/01/2024 - 17:00
Αριθμός
13491
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
12/01/2024 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και αντικατάστασης κουφωμάτων σε σχολικά κτήρια του Δήμου Θήρας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 383.870,90€ πλέον ΦΠΑ 24% (92.129,02€), σύνολο 475.999,92€.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ. Στοιχεία Επικοινωνίας: Οδός:Φηρά, Ταχ.Κωδ.: 84700, Τηλ.:2286360187, E-mail:prom@thira.gov.gr, Ιστοσελίδα:www.thira.gov.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.thira.gov.gr .
 2. Κωδικός CPV: 44221000-5, 45341000-9, 44911100-0, 45453000-7
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422
 4. 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων, σιδεριών ασφαλείας και μαρμαροποδιών/μπαλκονοποδιων καθώς και τις εργασίες που συνοδεύουν αυτά, σε σχολεία του Δήμου.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Ομάδα 1  : «Κουφώματα», εκτιμώμενης αξίας 342.009,50€ πλέον ΦΠΑ 82.082,28€

Ομάδα 2  : «Σιδεριές», εκτιμώμενης αξίας 10.176,00€ πλέον ΦΠΑ 2.442,24€

Ομάδα 3  : «Ποδιές μαρμάρου», εκτιμώμενης αξίας 10.057,50€ πλέον ΦΠΑ 2.413,80€

Ομάδα 4  : «Εργασίες», εκτιμώμενης αξίας 21.627,90€ πλέον ΦΠΑ 5.190,70€

Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των Ομάδων.

Στην σύμβαση προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης ποσού 23.766,40 άνευ ΦΠΑ το οποίο κατανέμεται ανά ομάδα ως εξής:

Ομάδα

Αρχικό ποσό (€)

Ποσό προαίρεσης (€)

1

321.409,50

20.600,00

2

9.540,00

636,00

3

9.325,50

732,00

4

19.829,50

1.798,40

Σύνολο

360.104,50

23.766,40

Τα ποσά της προαίρεσης αφορούν επιπλέον τετραγωνικά μέτρα κουφωμάτων, σιδεριών και μαρμαροποδιών που μπορεί να χρειαστούν, καθώς και τις συνοδές εργασίες αυτών.

Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί με απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία θα κοινοποιείται στον ανάδοχο σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 2. 7. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
 3. 8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Όσον αφορά στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με τα εξής: α) Όλα τα υλικά πρέπει, επι ποινή αποκλεισμού, να πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό EN 14351-1 και η διαδικασία παραγωγής να έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001: 2015, και β) Οι εγκαταστάτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ISO 1801:2008 για τις εργασίες που θα εκτελέσουν.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων δύο (7.202,00) ευρώ.

 1. 9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 2. 10. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 08/01/2024 και ώρα 5:00μ.μ.. Ο διαγωνισμός με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: “ 264143” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.
 3. 11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. 12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 5. 13. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών – Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64.7135.045 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΠΝΑΔΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 6172/2021 του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει λάβει ΑΔΑ ΩΣΣ446ΜΤΛ9-ΧΩΒ.
 6. Όροι Εκτέλεσης Σύμβασης: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού &εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. Επίσης, δεσμεύεται ότι: α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.
 7. 15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : proedros@aepp-procurement.gr. Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 8. 16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 11.2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Ο Λόγος των Κυκλάδων, Κυκλαδική και Κοινή Γνώμη, θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr.