Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης Προμήθειας και Αντικατάστασης Κουφωμάτων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
05/11/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Διεθνής Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC007574825
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
05/11/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
11/12/2020 - 17:00
Αριθμός
12253
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
17/12/2020 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
ΕΕΕΣ
ΕΕΕΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ)
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», προϋπολογισμού 475.999,92€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θήρας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Οδός:Φηρά, Ταχ.Κωδ.:84700, Τηλ.:2286360160, E-mail:prom@thira.gov.gr, Ιστοσελίδα:www.thira.gov.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr. H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr.
 2. Κωδικός CPV:
 • 44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη»
 • 45341000-9 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων
 • 44911100-0 Μάρμαρα
 • 45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης
 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων, σιδεριών ασφαλείας και μαρμαροποδιών/μπαλκονοποδιων καθώς και τις εργασίες που συνοδεύουν αυτά.

Όλα τα υπό προμήθεια, προϊόντα θα είναι καινούργια, άριστης κατασκευής και λειτουργικότητας σύμφωνα με τις δοθείσες προδιαγραφές ενώ θα παραδοθούν βαμμένα κι εγκατεστημένα μετά των εξαρτημάτων λειτουργίας τους (μεντεσέδες, πόμολα, κλειδαριές κοκ).

Συγκεκριμένα η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες των κάτωθι σχολείων του Δήμου Θήρας:

 1. Νηπιαγωγείο Φηρών
 2. Νηπιαγωγείο Οίας
 3. Δημοτικό Σχολείο Φηρών
 4. Δημοτικό Σχολείο Ακρωτηρίου
 5. Γυμνάσιο Εμπορείου
 6. Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς (παλαιό Γυμνάσιο)
 7. Νηπιαγωγείο Πύργου
 8. Νηπιαγωγείο Έξω Γωνιάς

Στην σύμβαση προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης ποσού 23.766,40 άνευ ΦΠΑ το οποίο κατανέμεται ανά ομάδα ως εξής:

 

Ομάδα

Αρχικό ποσό (€)

Ποσό προαίρεσης (€)

1

321.409,50

20.600,00

2

9.540,00

636,00

3

9.325,50

732,00

4

19.829,50

1.798,40

Σύνολο

360.104,50

23.766,40

 

 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 2. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες.
 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ (7.204,00€).
 4. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Ομάδα 1  : «Κουφώματα», εκτιμώμενης αξίας 342.009,50€ πλέον ΦΠΑ 82.082,28€

Ομάδα 2  : «Σιδεριές», εκτιμώμενης αξίας 10.176,00€ πλέον ΦΠΑ 2.442,24€

Ομάδα 3  : «Ποδιές μαρμάρου», εκτιμώμενης αξίας 10.057,50€ πλέον ΦΠΑ 2.413,80€

Ομάδα 4  : «Εργασίες», εκτιμώμενης αξίας 21.627,90€ πλέον ΦΠΑ 5.190,70€

Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των Ομάδων.

 1. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας.
 2. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/12/2020 και ώρα 17:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr, την 05/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:30 π.μ..
 3. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 5. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 30.6261.017 σχετική πίστωση επί τη οποίας υπάρχει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10359/15.09.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης, έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑ: 9ΔΠ5ΩΡΝ-ΝΡΓ, ΑΔΑΜ: 20REQ007402926), η οποία κατανέμει το ποσό σε μηδέν ευρώ (0,00€) για το έτος 2020 και σε τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ (476.000,00€) για το έτος 2021.
 6. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/11/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Ο Λόγος των Κυκλάδων, Κυκλαδική και Κοινή Γνώμη.