Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης Προμήθειας Καυσίμων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/09/2023
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Διεθνής Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
23PROC013410557
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
29/09/2023
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
30/10/2023 - 17:00
Αριθμός
1763
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
03/11/2023 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Έγγραφα Σύμβασης

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και βελτιωτικών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των εξής Νομικών του Προσώπων: 1) Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Παιδείας Δήμου Θήρας, 2) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 3) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 1.366.120,51€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θήρας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.

Οι υπηρεσίες υλοποίησης της σύμβασης είναι:

Επωνυμία: Δήμος Θήρας, ΑΦΜ: 997877331, ΔΟΥ: Θήρας, Διεύθυνση: Φηρά Θήρας, Τ.Κ.: 84700, τηλ.:2286360187, email: prom@thira.gov.gr. Αρμόδιος υπάλληλος: Ευάγγελος Βαμβακούσης.

Επωνυμία: Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας, ΑΦΜ: 997877970, ΔΟΥ: Θήρας, Διεύθυνση: Καρτεράδος Θήρας Τ.Θ.497, Τ.Κ.: 84700. τηλ.: 2286031075, email: okmp@1353.syzefxis.gov.gr.

Επωνυμία: Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΦΜ: 997877982, ΔΟΥ: Θήρας, Διεύθυνση: Φηρά Θήρας, Τ.Κ.: 84700, τηλ.:2286027053, email: sepe@thira.gov.gr .

Επωνυμία: Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΦΜ: 997878051, ΔΟΥ: Θήρας, Διεύθυνση: Φηρά Θήρας, Τ.Κ.: 84700, τηλ.:2286027053, email: sede@thira.gov.gr.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Οδός:Φηρά, Ταχ.Κωδ.: 84700, Τηλ.:2286360187, E-mail:prom@thira.gov.gr, Ιστοσελίδα:www.thira.gov.gr.

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο.
 2. Κωδικός CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09210000-4, 09135100-4
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422
 4. 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου θέρμανσης και βελτιωτικών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των εξής Νομικών του Προσώπων: Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Παιδείας Δήμου Θήρας, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη από την υπογραφή της. Σε εκτέλεση συμβατικού όρου μπορεί η σύμβαση να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης, εφόσον δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων (ανάλωση διαθέσιμων πιστώσεων κατά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης).
 7. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού είκοσι δύο χιλιάδων τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (22.034,20 €).

 

Περιγραφή Ομάδας

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής

ΟΜΑΔΑ Α

923.101,01 €

18.462,02 €

ΟΜΑΔΑ Β

178.609,08 €

3.572,18 €

Σύνολο

1.101.710,06 €

22.034,20 €

 1. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Ομάδα A:  Καύσιμα & Βελτιωτικά Καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, βελτιωτικό καυσίμων) εκτιμώμενης αξίας 923.101,01€ πλέον ΦΠΑ 221.544,24€ σύνολο 1.144.645,25€.

Ομάδα B :  Πετρέλαιο Θέρμανσης εκτιμώμενης αξίας 178.609,08€ πλέον ΦΠΑ 42.866,18€ σύνολο 221.475,26€.

 1. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής δηλαδή:

Κριτήριο κατακύρωσης για την Ομάδα Α: Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία, επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων για το νομό Κυκλάδων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.fuelprices.gr) και την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το βελτιωτικό καυσίμων(AD-BLUE) και για την Ομάδα Β: Καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης) είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία, επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων για το νομό Κυκλάδων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.fuelprices.gr).

 1. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/10/2023 και ώρα 17:00. Ο διαγωνισμός με α/α συστήματος ΕΗΔΗΣ: “234355” θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.
 2. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
 3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 4. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θήρας και τα Νομικά του Πρόσωπα ως εξής:
 • Ο Δήμος ΘΗΡΑΣ (Α.Α.Υ. 364-372/2023 – Κ.Α. 10.6641.001, 15.6641.001, 15.6641.002, 20.6641.001, 20.6641.002, 30.6641.001, 35.6641.001, 50.6641.001, 70.01.6641.001).
 • Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» (Α.Α.Υ. 104/2023 – Κ.Α 15.6641, 15.6643).
 • Η δαπάνη για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα καλυφθούν από ιδίους πόρους.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2023-2025 των ανωτέρω φορέων.

 1. Όροι Εκτέλεσης Σύμβασης: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου και δεσμεύεται ότι: α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
 2. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : proedros@aepp-procurement.gr. Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 3. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24.09.2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Ο Λόγος των Κυκλάδων, Κυκλαδική και Κοινή Γνώμη, θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr.