Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας Smart Cities | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
14/09/2023
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Διεθνής Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
23PROC013410557
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
14/09/2023
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
25/10/2023 - 17:00
Αριθμός
11168
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
31/10/2023 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Έγγραφα Σύμβασης

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας Smart Cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία -πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση -πολιτισμό -τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προϋπολογισμού 1.828.845,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 2.267.767,80 €, ΦΠΑ: 438.922,80 €).

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θήρας, ο οποίος αποτελεί ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και ανήκει στον ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΟΤΑ: Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες. Στοιχεία Επικοινωνίας: Οδός:Φηρά, Ταχ.Κωδ.: 84700, Τηλ.:2286360187, E-mail:prom@thira.gov.gr, Ιστοσελίδα:www.thira.gov.gr. Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευάγγελος Βαμβακούσης.
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
 3. Κωδικός CPV: 72000000-5
 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης υπηρεσίας είναι η υλοποίηση του έργου «Σαντορίνη Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί, Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών και απομακρυσμένη λειτουργία του Δήμου λόγω COVID–19». Και συγκεκριμένα είναι η ανάπτυξη των παρακάτω συστημάτων:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ COVID 19»

 • Ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών του Δήμου (Υπηρεσία Δόμησης) και των μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
 • CRM Υπηρεσιών – Ψηφιακό Αποτύπωμα Υπηρεσιών
 • Υπηρεσία ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποκομιδής Απορριμμάτων, Στόλου Οχημάτων και Ζημιών

ΤΜΗΜΑ 2: «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΝΗΣΙ»

 • Ανάπτυξη συστήματος GIS για το σύνολο των υποδομών του Δήμου
 • Καταγραφή του κυκλοφοριακού φόρτου και της κινητικότητας/συγκέντρωσης του πληθυσμού, χρονικά και χωρικά.
 • Υπηρεσίες χαρτογράφησης και παρακολούθησης του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος
 • Ενίσχυση Υποδομών και Υπηρεσίες Υποστήριξης για τη Λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων και Αξιολόγησης Αιτημάτων του Δήμου
 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 2. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ανάρτηση της εκάστοτε σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: i. Να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για την τελευταία τριετία (2019, 2020, 2021) τουλάχιστον 100% του προϋπολογισμού του τμήματος/ των τμημάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλουν προσφορά χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 100% του προϋπολογισμού του τμήματος/ των τμημάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλουν προσφορά χωρίς ΦΠΑ και ii. βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα τους, ύψους 50% του προϋπολογισμού του τμήματος/ των τμημάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλουν προσφορά χωρίς ΦΠΑ.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να αποδεικνύουν ότι:

Για το Τμήμα 1:

Διαθέτουν Ομάδα Έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα, απαιτείται να διατεθούν στην Ομάδα Έργου κατ’ ελάχιστο και επί ποινή αποκλεισμού στελέχη με τις κάτωθι ειδικότητες (αθροιστικά):

 • Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, Διπλωματούχο Μηχανικό και κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος, με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη γενική επαγγελματική εμπειρία και ειδική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, σε έργα εγκατάστασης συστήματος τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου, καθώς και εφαρμογών Smart Cities
 • Έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανικό, με τουλάχιστον είκοσι (20) έτη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων ψηφιοποίησης και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Έναν (1) Mηχανικό Πληροφορικής ή Μηχανικό Η/Υ ή Προγραμματιστή ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη γενική επαγγελματική εμπειρία και ειδική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, σε έργα ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου και σε τεχνολογίες ΙοΤ,
 • Έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανικό με τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρία στη διαχείριση έργων Πληροφορικής ή/και έργων με αντικείμενο τις εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart Cities) και ειδικότερα σε τουλάχιστον τρία (3) έργα που περιλαμβάνουν προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών τηλεδιαχείρισης
 • Έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανικό με δύο (2) έτη εμπειρία σε έργα εφαρμογών Smart Cities, έργων ΤΠΕ (τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών), εφαρμογών IoT και συστημάτων τηλεδιαχείρισης/ τηλεμετρίας
 • Δύο (2) Διπλωματούχοι Μηχανικοί με τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρία στην παραμετροποίηση, εγκατάσταση και λειτουργική υποστήριξη των προσφερόμενων λογισμικών προγραμμάτων ψηφιακού αποθετηρίου
 • Δύο (2) κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρία σε τεκμηρίωση αρχειακού υλικού

Για το Τμήμα 2:

Διαθέτουν Ομάδα Έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα, απαιτείται να διατεθούν στην Ομάδα Έργου κατ’ ελάχιστο και επί ποινή αποκλεισμού στελέχη με τις κάτωθι ειδικότητες (αθροιστικά):

 • Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, κάτοχο πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος σχετικό με τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, με τουλάχιστον είκοσι (20) έτη επαγγελματική εμπειρία και ειδική εμπειρία ως υπεύθυνος για τον σχεδιασμό / υλοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) έργων ολοκληρωμένων Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων σε φορείς του ευρύτερου Δημοσίου στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, τριών (3) έργων Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφορικών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τριών (3) έργων παρακολούθησης του περιβάλλοντος με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων τηλεπισκόπησης
 • Έναν Διπλωματούχο Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό – Μηχανικό Γεωπληροφορικής ή άλλο συναφές δίπλωμα, κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος στην Τηλεπισκόπηση και τουλάχιστον είκοσι (20) έτη ερευνητική εμπειρία με εξειδίκευση στις μεθόδους Παρατήρησης Γης, στην χαρτογράφηση και παρακολούθηση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και στις μεθόδους Μηχανικής Μάθησης για την ανάλυση δεδομένων και την καταγραφή μεταβολών/ κινητικότητας από διαχρονικά τηλεσκοπικά δεδομένα με ποικίλες χωρικές αναλύσεις, η οποία τεκμηριώνεται από τη συμμετοχή σε τουλάχιστον 20 ερευνητικά έργα για την καταγραφή φόρτου, κινητικότητας, μεταβολών από διαχρονικά τηλεπισκοπικά δεδομένα και χαρτογράφησης χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και τουλάχιστον είκοσι (20) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές στα σχετικά αντικείμενα
 • Έναν Διπλωματούχο Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό, με 10ετή γενική εμπειρία Μηχανικού και μεταπτυχιακές σπουδές ή/και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γεωπληροφορική) και εξειδικευμένη εμπειρία σε ζητήματα μεταφορών και GIS, η οποία τεκμηριώνεται από τη συμμετοχή σε τουλάχιστον 1 έργο ή μελέτη ή υπηρεσία ή ερευνητικό έργο για ανάπτυξη συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και τουλάχιστον επτά (7) μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή λοιπά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) με αντικείμενο τη βιώσιμη κινητικότητα
 • Έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανικό, με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία σε έργα που περιλαμβάνουν εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart Cities)
 • Έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανικό με δύο (2) έτη εμπειρία σε έργα εφαρμογών Smart Cities, έργων ΤΠΕ (τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών), εφαρμογών IoT και συστημάτων τηλεδιαχείρισης/ τηλεμετρίας.

Όσον αφορά στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται:

Για το Τμήμα 1 και Τμήμα 2:

 • Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο ή ανώτερο που έχει εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας.
 • Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 14001:2015 ή άλλο ισοδύναμο ή ανώτερο που έχει εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας.
 • Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 27001:2013 ή άλλο ισοδύναμο ή ανώτερο που έχει εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας.
 • Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 45001: 2018 ή άλλο ισοδύναμο ή ανώτερο που έχει εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για κάθε τμήμα ως εξής:

 • Για το Τμήμα 1 εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι δυο ευρώ [19.122,00€].
 • Για το Τμήμα 2 εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών [17.454,90€].
 1. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

«Σαντορίνη Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί - Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Πολιτών και απομακρυσμένη λειτουργία του Δήμου Λόγω COVID 19»

ΤΜΗΜΑ 1 : Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Πολιτών και απομακρυσμένη λειτουργία του Δήμου Λόγω COVID 19

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Τύπος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

Συνολική τιμή πρό ΦΠΑ

ΦΠΑ

Συνολική τιμή με ΦΠΑ

1.1 Ψηφιοποίηση Οικοδομικών Αδειών (Ο.Α.) ΥΔΟΜ και Μελετών Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου

Σύνολο 1

550.000,00 €

132.000,00 €

682.000,00 €

1.2. CRM Υπηρεσιών – Ψηφιακό Αποτύπωμα Υπηρεσιών

Σύνολο 2

142.600,00 €

34.224,00 €

176.824,00 €

1.3. Υπηρεσία ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποκομιδής Απορριμμάτων, Στόλου Οχημάτων και Ζημιών

Σύνολο 3

263.500,00 €

63.240,00 €

326.740,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 1

956.100,00 €

229.464,00 €

1.185.564,00 €

ΤΜΗΜΑ 2 : Σαντορίνη Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Τύπος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

Συνολική τιμή πρό ΦΠΑ

ΦΠΑ

Συνολική τιμή με ΦΠΑ

2.1. Ανάπτυξη συστήματος GIS - Κεντρική υποδομή γεωχωρικών δεδομένων

Σύνολο 4

180.000,00 €

43.200,00 €

223.200,00 €

2.2. Καταγραφή του κυκλοφοριακού φόρτου και της κινητικότητας/συγκέντρωσης του πληθυσμού, χρονικά και χωρικά

Σύνολο 5

360.000,00 €

86.400,00 €

446.400,00 €

2.3. Υπηρεσίες χαρτογράφησης και παρακολούθησης του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος

Σύνολο 6

255.545,00 €

61.330,80 €

316.875,80 €

2.4 Κέντρο Επιχειρήσεων και Αξιολόγησης Αιτημάτων

Σύνολο 7

77.200,00 €

18.528,00 €

95.728,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2

872.745,00 €

209.458,80 €

1.082.203,80 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ 1 & TMHMA 2)

1.828.845,00 €

438.922,80 €

2.267.767,80 €

 

 1. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων.

Κριτήριο (Κ.)

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής βαρύτητας (σ)

Α.

Κατανόηση έργου & Μεθοδολογία υλοποίησης

80%

Κ1

Η συνολική αντίληψη του Αναδόχου όσον αφορά στο αντικείμενο του έργου, τους σκοπούς και τους στόχους του, τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και τους κινδύνους.

15%

Κ2

Κατανόηση ειδικών απαιτήσεων του πλαισίου του έργου.

15%

Κ3

Ανάλυση του αντικειμένου του έργου σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης.

25%

Κ4

Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού-λογισμικού, αξιοπιστία και μεθοδολογία εγκατάστασης.

15%

K5

Ανάλυση και ορθότητα του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος και συμβατότητα αυτού με την προτεινόμενη μεθοδολογία και τις συμβατικές απαιτήσεις.

10%

Β.

Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου

20%

Κ6

Βαθμός επάρκειας των ρόλων, της συνάφειας και της αποτελεσματικότητας του συνόλου της ομάδας έργου.

10%

Κ7

Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας

5%

K8

Ανάλυση του σχεδίου επικοινωνίας του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή.

5%

 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

Τ= σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή (Α) της σχέσης:

Α = 80 x (T/Tmax) + 20 x (Οmin/Ο)

 1. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/10/2023 και ώρα 17:00. Ο διαγωνισμός με α/α συστήματος ΕΗΔΗΣ: “ 228126” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.
 2. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
 3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 4. Χρηματοδότηση: Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 69.7135.046 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με ΑΔΑΜ: 23REQ013251629 ΑΔΑ: ΨΠ9ΩΩΡΝ-9ΚΚ για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023, με α/α 1 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Θήρας. Η σύμβαση περιλαμβάνει τα Υποέργα 1 «Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών και απομακρυσμένη λειτουργία του Δήμου λόγω COVID–19» και 2 «Σαντορίνη Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί» της Πράξης: «Σαντορίνη Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί, Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Πολιτών και απομακρυσμένη λειτουργία του Δήμου Λόγω COVID 19»» στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», Πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1290/ 22-10-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
 5. Όροι Εκτέλεσης Σύμβασης: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού &εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. Επίσης, δεσμεύεται ότι: α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.
 6. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : proedros@aepp-procurement.gr. Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 7. 17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 09.2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Ο Λόγος των Κυκλάδων, Κυκλαδική και Κοινή Γνώμη, θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr.