Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Καυσίμων και Βελτιωτικών Καυσίμων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
19/02/2021
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
21PROC008167630
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
22/02/2021
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
29/03/2021 - 17:00
Αριθμός
1725
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
02/04/2021 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΕΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και βελτιωτικών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των εξής Νομικών του Προσώπων: 1) Δημοτικός Αθλητικός Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Σαντορίνης, 2) Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Παιδείας Δήμου Θήρας, 3) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, 4) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 5) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 572.401,36€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θήρας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Οδός:Φηρά, Ταχ.Κωδ.: 84700, Τηλ.:2286360187, E-mail:prom@thira.gov.gr, Ιστοσελίδα:www.thira.gov.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr. H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr.
 2. Κωδικός CPV:

09134100-8, 09132100-4, 09210000-4, 09135100-4

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων και βελτιωτικών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των εξής Νομικών του Προσώπων: 1) Δημοτικός Αθλητικός Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Σαντορίνης, 2) Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Παιδείας Δήμου Θήρας, 3) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, 4) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 5) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 4.  Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
 5. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δεκαεπτά ευρώ (4.617,00€).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ομάδων.

Περιγραφή Ομάδας

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής

ΟΜΑΔΑ Α: Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, βελτιωτικό καυσίμων)

376.549,53 €

3.766,00€

ΟΜΑΔΑ Β: Καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης)

85.064,50€

851,00€

Σύνολο

461.614,03 €

4.617,00€

 1. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Ομάδα A  : εκτιμώμενης αξίας 376.549,53 € πλέον ΦΠΑ 90.371,85€

Ομάδα B  : εκτιμώμενης αξίας 85.064,50 € πλέον ΦΠΑ 20.415,48€

 1. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι :η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής δηλαδή:

Κριτήριο κατακύρωσης για την Ομάδα Α: Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία, επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων για το νομό Κυκλάδων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.fuelprices.gr) και την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το βελτιωτικό καυσίμων(AD-BLUE) και για την Ομάδα Β: Καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης) είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία, επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων για το νομό Κυκλάδων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.fuelprices.gr).

 1. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/03/2021 και ώρα 17:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr, την 22/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 104483. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τη 2α Απριλίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ..
 2.  Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 3.  Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 4.  Χρηματοδότηση: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις Τετρακόσια εξήντα ένα Χιλιάδες Εξακόσια δέκα τέσσερα Ευρώ και Τρία Λεπτά (461.614,03€) πλέον ΦΠΑ 24% Εκατόν δέκα Χιλιάδες Επτακόσια ογδόντα επτά Ευρώ και τριάντα τρία Λεπτά (110.787,33€) δηλαδή συνολικά Πεντακόσιες εβδομήντα δύο Χιλιάδες Τετρακόσια ένα Ευρώ και Τριάντα έξι Λεπτά (572.401,36€), θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς έτους 2020 του Δήμου Θήρας και των Νομικών του Προσώπων και τους προϋπολογισμούς έτους 2021 αφού συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες προβλέψεις.
 5.  Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail : proedros@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

 1.  Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 19/02/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Ο Λόγος των Κυκλάδων, Κυκλαδική και Κοινή Γνώμη.