Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
31/07/2023
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Διεθνής Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
23PROC013178868
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
31/07/2023
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
11/09/2023 - 17:00
Αριθμός
9508
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
15/09/2023 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Έγγραφα Σύμβασης

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Θήρας, προϋπολογισμού 1.452.511,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ. Στοιχεία Επικοινωνίας: Οδός:Φηρά, Ταχ.Κωδ.: 84700, Τηλ.:2286360187, E-mail:prom@thira.gov.gr, Ιστοσελίδα:www.thira.gov.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.gr. H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : http://www.eprocurement.gov.gr.
 2. Κωδικός CPV: 34144900-7, 34144910-0, 31681500-8
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Θήρας». Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος πρόκειται να υλοποιήσει την προμήθεια:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους Τμήματα:

 • ενός (1) ηλεκτροκίνητου επιβατικού Ι.Χ. τύπου SUV
 • δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου βαν για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου
 • δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου βαν για την μεταφορά προσωπικού, χωρητικότητας τουλάχιστον εφτά (7) επιβατών, με δυνατότητα μεταφοράς αμαξιδίου ΑμεΑ.
 • δύο (2) μικρά ηλεκτροκίνητα αστικά λεωφορεία για δημοτική συγκοινωνία με αυτονομία άνω των εκατό χιλιομέτρων (100km)
 • ενός (1) μικρό ηλεκτροκίνητο αστικό λεωφορείο για δημοτική συγκοινωνία με αυτονομία άνω των διακοσίων χιλιομέτρων (200km)

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

 • πέντε (5) διπλών φορτιστών εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) ισχύος 2x22kW συμπεριλαμβανομένου του συστήματος/πλατφόρμας διαχείρισης - παρακολούθησης τους.
 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 2. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται για τη συμμετοχή τους : Στις Ομάδες 1,2,3,4,5,6, και 7 να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, μεγαλύτερο ή ίσο του 50% της εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) του επιμέρους τμήματος ή των τμημάτων της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας, για το οποίο/α υποβάλλουν προσφορά. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική επάρκεια για τα τμήματα 1,2,3,4, και 5 ο/οι προμηθευτής (-ες) θα πρέπει να έχει (-ουν) διαθέσει στον δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον δυο (2) οχήματα ίδιου ή παρόμοιου τύπου, με την παρούσα προμήθεια (ηλεκτροκίνητα λεωφορεία), κατά την τελευταία 5ετία (2018-2022). Για το τμήμα 6 ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει διαθέσει στον δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον δυο (2) φορτιστές ίδιου ή παρόμοιου τύπου, με την παρούσα προμήθεια, κατά την τελευταία 5ετία (2018-2022). Όσον αφορά στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2015 ή ισοδύναμα αυτών, με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο της διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας για την ομάδα ή ομάδες στις οποίες συμμετέχει, άνευ ΦΠΑ, ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ (€)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  (€)

ΤΜΗΜΑ 1

Ηλεκτροκίνητο επιβατικό όχημα τύπου SUV

50.000,00

1.000,00

ΤΜΗΜΑ 2

Ηλεκτροκίνητο όχημα τύπου βαν για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου

92.380,00

1.847,60

ΤΜΗΜΑ 3

Ηλεκτροκίνητο όχημα τύπου βαν 7 επιβατών (με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)

148.000,00

2.960,00

ΤΜΗΜΑ 4

Μικρά ηλεκτροκίνητα αστικά λεωφορεία για δημοτική συγκοινωνία με αυτονομία άνω των εκατό χιλιομέτρων (100km)

540.000,00

10.800,00

ΤΜΗΜΑ 5

Μικρό ηλεκτροκίνητο αστικό λεωφορείο για δημοτική συγκοινωνία με αυτονομία άνω των διακοσίων χιλιομέτρων (200km)

321.000,00

6.420,00

ΤΜΗΜΑ 6

Διπλός φορτιστής  εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) ισχύος 2x22kW συμπεριλαμβανομένου του συστήματος/πλατφόρμας διαχείρισης/παρακολούθησης του

40.000,00

800,00

 1. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΜΟΝ.

ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΑΞΙΑ (€)

ΦΠΑ 24% (€)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%(€)

ΤΜΗΜΑ 1

Ηλεκτροκίνητο επιβατικό όχημα τύπου SUV/

34144900-7

τμχ

1

50.000,00

50.000,00

12.000,00

62.000,00

ΤΜΗΜΑ 2

Ηλεκτροκίνητο όχημα τύπου βαν για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου/ 34144900-7

τμχ

2

46.190,00

92.380,00

22.171,20

114.551,20

ΤΜΗΜΑ 3

Ηλεκτροκίνητο όχημα τύπου βαν 7 επιβατών (με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)/ 34144900-7

τμχ

2

74.000,00

148.000,00

35.520,00

183.520,00

ΤΜΗΜΑ 4

Μικρά ηλεκτροκίνητα αστικά λεωφορεία για δημοτική συγκοινωνία με αυτονομία άνω των εκατό χιλιομέτρων (100km)/ 34144910-0

τμχ

2

270.000,00

540.000,00

127.680,00

669.800,00

ΤΜΗΜΑ 5

Μικρό ηλεκτροκίνητο αστικό λεωφορείο για δημοτική συγκοινωνία με αυτονομία άνω των διακοσίων χιλιομέτρων (200km)/ 34144910-0

τμχ

1

321.000,00

321.000,00

77.040,00

398.040,00

ΤΜΗΜΑ 6

Διπλός φορτιστής  εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) ισχύος 2x22kW συμπεριλαμβανομένου του συστήματος/πλατφόρμας διαχείρισης/παρακολούθησης του/ 31681500-8

τμχ

5

8.000,00

40.000,00

7.200,00

49.600,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.171.380,00

281.131,20

1.452.511,20

 1. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμή, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων ανά τμήμα:

ΤΜΗΜΑ 1: Ηλεκτροκίνητο επιβατικό όχημα τύπου SUV

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ)

ΣΥΝΟΛΟ (%)

 

Ηλεκτροκινητήρας (επιδόσεις – αυτονομία) (παρ. 1.5)

48%

Α1.1

α) Ισχύς

10%

 

Α1.2

β) Ροπή

8%

 

Α1.3

γ) Αυτονομία

10%

 

Α1.4

δ) Επιτάχυνση

5%

 

Α1.5

ε) Μέγιστη Ταχύτητα

5%

 

Α1.5

στ) Κατανάλωση

10%

 

 

Συσσωρευτές Κίνησης (παρ. 1.6)

 

10%

Α2

Χωρητικότητα συσσωρευτών

10%

 

 

Σύστημα διεύθυνσης (παρ. 1.10)

 

10%

Α3

Μέγιστος κύκλος στροφής

10%

 

 

Εγγυήσεις Καλής Λειτουργείας (παρ. 1.15)

 

12%

Α4.1

α) Εγγύηση Καλής λειτουργίας συνόλου του οχήματος (παρ. 1.15.1.)

6%

 

Α4.2

β) Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Συσσωρευτών Κίνησης (παρ. 1.15.2.)

6%

 

 

Τεχνική Υποστήριξη (παρ. 1.16)

 

5%

Α5

Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών

5%

 

Α6

Χρόνος Παράδοσης (παρ. 1.18)

15%

15%

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

100

ΤΜΗΜΑ 2: Ηλεκτροκίνητο όχημα τύπου βαν για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ)

ΣΥΝΟΛΟ (%)

 

Πλαίσιο-Αμάξωμα-Θάλαμος οδήγησης (παρ. 2.2)

 

25%

Β1.1

α) Χωρητικότητας χώρου φόρτωσης

10%

 

Β1.2

β) Ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο

10%

 

Β1.3

γ) Ακτίνα στροφής

5%

 

 

Ηλεκτροκινητήρας (παρ. 2.3)

25%

Β2.1

α) Ισχύς

10%

 

Β2.2

β) Ροπή στέψεως

10%

 

Β2.3

γ) Μέγιστη Ταχύτητα

5%

 

 

Σύστημα πέδησης (παρ. 2.5)

 

5%

Β3

Αναβατική ικανότητα

5%

 

 

Συσσωρευτές Κίνησης (παρ. 2.9)

 

20%

Β4.1

Αυτονομία

10%

 

Β4.2

Χρόνος φόρτισης σε A/C

5%

 

Β4.3

Χρόνος φόρτισης σε D/C

5%

 

 

Εγγυήσεις Καλής Λειτουργείας (παρ. 2.11)

 

10%

Β5.1

α) Εγγύηση Καλής λειτουργίας συνόλου του οχήματος (παρ. 2.11.1.)

5%

 

Β5.2

β) Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Συσσωρευτών Κίνησης (παρ. 2.11.2.)

5%

 

 

Τεχνική Υποστήριξη (παρ. 2.12)

 

5%

Β6

Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών

5%

 

Β7

Χρόνος Παράδοσης (παρ. 2.14)

10%

10%

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

100

ΤΜΗΜΑ 3: Ηλεκτροκίνητο όχημα τύπου βαν 7 επιβατών (με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ)

ΣΥΝΟΛΟ (%)

 

Πλαίσιο-Αμάξωμα-Θάλαμος οδήγησης (παρ. 3.2)

 

10%

Γ1

Μήκος

10%

 

 

Ηλεκτροκινητήρας (παρ. 3.3)

40%

Γ2.1

α) Ισχύς

10%

 

Γ2.2

β) Ροπή στέψεως

10%

 

Γ2.3

γ) Λόγος μέγιστης ισχύος/μέγιστο συνολικό βάρος

10%

 

Γ2.4

δ) Μέγιστη Ταχύτητα

10%

 

 

Σύστημα πέδησης (παρ. 3.5)

 

5%

Γ3

Αναβατική ικανότητα

5%

 

 

Συσσωρευτές Κίνησης (παρ. 3.9)

 

20%

Γ4.1

Αυτονομία

10%

 

Γ4.2

Χωρητικότητα

10%

 

 

Εγγυήσεις Καλής Λειτουργείας (παρ. 3.11)

 

10%

Γ5.1

α) Εγγύηση Καλής λειτουργίας συνόλου του οχήματος (παρ. 3.11.1.)

5%

 

Γ5.2

β) Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Συσσωρευτών Κίνησης (παρ. 3.11.2.)

5%

 

 

Τεχνική Υποστήριξη (παρ. 3.12)

 

5%

Γ6

Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών

5%

 

Γ7

Χρόνος Παράδοσης (παρ. 3.14)

10%

10%

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

100

ΤΜΗΜΑ 4: Μικρά ηλεκτροκίνητα αστικά λεωφορεία για δημοτική συγκοινωνία με αυτονομία άνω των εκατό χιλιομέτρων (100km)

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ)

ΣΥΝΟΛΟ (%)

 

Αριθμός μεταφερόμενων επιβατών (παρ. 4.3)

 

10%

Δ1.1

α) Ελάχιστος αριθμός επιβατών

5%

 

Δ1.2

β) Ελάχιστος αριθμός καθήμενων επιβατών

5%

 

 

Επιδόσεις (παρ. 4.5.1)

 

7%

Δ2.1

α) Μέγιστη Ταχύτητα

2%

 

Δ2.2

β) Αναβατική ικανότητα

5%

 

Δ3

Αυτονομία (παρ. 4.5.2)

8%

8%

 

Δυνατότητες ελιγμών (παρ. 4.6)

 

5%

Δ4

Μέγιστος κύκλος στροφής

5%

 

 

Ηλεκτροκινητήρας (παρ. 4.12)

20%

Δ5.1

α) Ισχύς

5%

 

Δ5.2

β) Ροπή

5%

 

Δ5.3

γ) Λόγος μέγιστης ισχύος/μέγιστο συνολικό βάρος

10%

 

 

Συσσωρευτές Κίνησης (παρ. 4.13)

 

20%

Δ6.1

Μέση κατανάλωση ενέργειας

10%

 

Δ6.2

Χρόνος βραδείας φόρτισης

10%

 

 

Εγγυήσεις Καλής Λειτουργείας (παρ. 4.20)

 

15%

Δ7.1

α) Εγγύηση Καλής λειτουργίας συνόλου του οχήματος (παρ. 4.20.1)

5%

 

Δ7.2

β) Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Συσσωρευτών Κίνησης (παρ. 4.20.2)

5%

 

Δ7.3

γ) Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας (παρ. 4.20.3)

5%

 

 

Τεχνική Υποστήριξη (παρ. 4.21)

 

5%

Δ8

Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών

5%

 

Δ9

Χρόνος Παράδοσης (παρ. 4.23)

10%

10%

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

100

ΤΜΗΜΑ 5: Μικρό ηλεκτροκίνητο αστικό λεωφορείο για δημοτική συγκοινωνία με αυτονομία άνω των διακοσίων χιλιομέτρων (200km)

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ)

ΣΥΝΟΛΟ (%)

 

Αριθμός μεταφερόμενων επιβατών (παρ. 5.3)

 

10%

Ε1.1

α) Ελάχιστος αριθμός επιβατών

5%

 

Ε1.2

β) Ελάχιστος αριθμός καθήμενων επιβατών

5%

 

 

Επιδόσεις (παρ. 5.5.1)

 

7%

Ε2.1

α) Μέγιστη Ταχύτητα

2%

 

Ε2.2

β) Αναβατική ικανότητα

5%

 

Ε3

Αυτονομία (παρ. 5.5.2)

8%

8%

 

Δυνατότητες ελιγμών (παρ. 5.6)

 

5%

Ε4

Μέγιστος κύκλος στροφής

5%

 

 

Ηλεκτροκινητήρας (παρ. 5.12)

20%

Ε5.1

α) Ισχύς

5%

 

Ε5.2

β) Ροπή

5%

 

Ε5.3

γ) Λόγος μέγιστης ισχύος/μέγιστο συνολικό βάρος

10%

 

 

Συσσωρευτές Κίνησης (παρ. 5.13)

 

20%

Ε6.1

Μέση κατανάλωση ενέργειας

10%

 

Ε6.2

Χρόνος βραδείας φόρτισης

10%

 

 

Εγγυήσεις Καλής Λειτουργείας (παρ. 5.20)

 

15%

Ε7.1

α) Εγγύηση Καλής λειτουργίας συνόλου του οχήματος (παρ. 5.20.1)

5%

 

Ε7.2

β) Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Συσσωρευτών Κίνησης (παρ. 5.20.2)

5%

 

Ε7.3

γ) Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας (παρ. 5.20.3)

5%

 

 

Τεχνική Υποστήριξη (παρ. 5.21)

 

5%

Ε8

Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών

5%

 

Ε9

Χρόνος Παράδοσης (παρ. 5.23)

10%

10%

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

100

ΤΜΗΜΑ 6: Διπλός φορτιστής  εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) ισχύος 2x22kW συμπεριλαμβανομένου του συστήματος/πλατφόρμας διαχείρισης/παρακολούθησης του

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ)

ΣΥΝΟΛΟ (%)

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά (παρ. 6.1)

 

50%

ΣΤ1.1

α) Βαθμός προστασίας

10%

 

ΣΤ1.2

β) Βαθμός αντοχής σε κρούση

10%

 

ΣΤ1.3

γ) Εύρος θερμοκρασιών

15%

 

ΣΤ1.4

δ) Πρόσθετες ενσωματωμένες προστασίες

15%

 

 

Επικοινωνία (παρ. 6.4)

 

5%

ΣΤ2

Αριθμός θυρών τύπου RJ45

5%

 

ΣΤ3

Εγγυήσεις Καλής Λειτουργείας (παρ. 6.10)

 

20%

 

Τεχνική Υποστήριξη (παρ. 6.11)

 

10%

ΣΤ4

Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών

10%

 

ΣΤ5

Χρόνος Παράδοσης (παρ. 6.13)

15%

15%

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

100

Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της προσφερθείσας τιμής προς την τελική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της (ΤΠΑ…) σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.

Λ

=

Προσφερθείσα τιμή

(ΤΠΑ…)

 1. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/09/2023 και ώρα 5:00μ.μ.. Ο διαγωνισμός με α/α συστήματος ΕΗΔΗΣ: “205206” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.
 2. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 4. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα «Περιβάλλον» του αναπτυξιακού προγράμματος ≪ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ≫.
 5. Όροι Εκτέλεσης Σύμβασης: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού &εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. Επίσης, δεσμεύεται ότι: α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.
 6. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : proedros@aepp-procurement.gr. Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».

17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 26.07.2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Ο Λόγος των Κυκλάδων, Κυκλαδική και Κοινή Γνώμη, θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr.