Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Απορριμματοφόρων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
15/07/2022
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Διεθνής Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
22PROC010940001
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
15/07/2022
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
16/08/2022 - 17:00
Αριθμός
7625
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
22/08/2022 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΕΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων, προϋπολογισμού 315.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ. Στοιχεία Επικοινωνίας: Οδός:Φηρά, Ταχ.Κωδ.: 84700, Τηλ.:2286360187, E-mail:prom@thira.gov.gr, Ιστοσελίδα:www.thira.gov.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.thira.gov.gr. H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : http://www.eprocurement.gov.gr.
 2. Κωδικός CPV: 34144512-0
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, προκείμενου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς και η ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου του Δήμου.
 5. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής: Για την Ομάδα Α: Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες. Για την Ομάδα Β: Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες.
 7. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ως εξής:
 • Για την Ομάδα Α: Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 14m3 ποσού 419,35 € (δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών).
 • Για την Ομάδα Β: Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 ποσού 2.661,29 € (δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών).
 1. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ 24%

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

164438

Ομάδα Α: Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 14m3

Τεμ

1

120.967,74€

29.032,26€

150.000,00€

164439

Ομάδα Β: Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3

Τεμ

1

133.064,52€

31.935,48€

165.000,00€

Σύνολο δαπάνης

315.000,00€

 1. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμή, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων και για τις δύο ομάδες (Ομάδα Α και Ομάδα Β).

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

 

ΠΛΑΙΣΙΟ

 

 

1

Ωφέλιμο Φορτίο

100-120

6,00

2

Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων

100-120

5,00

3

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

100-120

4,00

4

Σύστημα πέδησης

100-120

4,00

5

Σύστημα αναρτήσεων

100-120

4,00

6

Καμπίνα οδήγησης

100-120

4,00

7

Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός

100-120

3,00

 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

 

8

Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - υλικά και τρόπος κατασκευής

100-120

10,00

9

Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστημα

100-120

10,00

10

Ανυψωτικό σύστημα κάδων

100-120

6,00

11

Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων

100-120

10,00

12

Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 

100-120

4,00

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

 

13

Εκπαίδευση προσωπικού

100-120

5,00

14

Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία

100-120

10,00

15

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης

100-120

10,00

16

Χρόνος παράδοσης

100-120

5,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

100,00

 1. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 και ώρα 17:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.
 2. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 4. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους με Κ.Α.: 62.7132.015 (150.000€) και 62.7132.016 (165.000€) και έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις 409/2022 (ΑΔΑ: 6ΒΩΒΩΡΝ-ΙΣ0 ΑΔΑΜ: 22REQ010723024) και 408/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΙ5ΩΡΝ-ΒΦ1 ΑΔΑΜ: 22REQ010722769) για την ανάληψη υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβαν α/α 1 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου Θήρας. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. Έργου 2017ΣΕ05500010). Η επιχορήγηση του Δήμου γίνεται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας: «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».
 5. Όροι Εκτέλεσης Σύμβασης: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού &εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Επιπλέον περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης & καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 &11 του άρθρου 4β ή & της παρ. 1 του άρθρου 12 ή &της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Επίσης, δεσμεύεται ότι: α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.
 6. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : proedros@aepp-procurement.gr. Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 7. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 10/07/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Ο Λόγος των Κυκλάδων, Κυκλαδική και Κοινή Γνώμη και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».