Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ναυαγοσωστική Κάλυψη Δήμου Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
03/05/2022
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
22PROC010473791
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
03/05/2022
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
02/06/2022 - 17:00
Αριθμός
4504
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
08/06/2022 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Θήρας, κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο, έτους 2022», προϋπολογισμού 449.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση-Υποτομέας ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητά της είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .
 3. Κωδικός CPV: 92332000-7.
 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL422.
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Θήρας, κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο, έτους 2022, οι οποίες παραλίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες σύμφωνα με το Πρακτικό Αριθμ. Πρωτ: 2131.16/1451/2021 – 25/08/2021 της Συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 11 του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ.71/2020 (Φ.Ε.Κ. 166-Α΄/2020) και άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 20 (ΦΕΚ 444 Β΄/99), για τον καθορισμό και χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιακών χώρων της νήσου Θήρας. Το ανωτέρω Πρακτικό, επιβάλλει την επιτήρηση των πολυσύχναστων παραλιακών χώρων του Δήμου Θήρας από ναυαγοσώστες στο πλαίσιο του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου. Οι παραλίες για τις οποίες ο Δήμος Θήρας είναι υποχρεωμένος να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη είναι οι εξής:
 6. Παραλία Εμπορείου (Περίσσας – Περιβόλου) Δ.Κ. Εμπορείου Δήμου Θήρας (8 ναυαγοσωστικά παρατηρητήρια),
 7. Παραλία Καμαρίου Δ.Κ. Επισκοπής Γωνιάς Δήμου Θήρας (4 ναυαγοσωστικά παρατηρητήρια),

ήτοι συνολικά δώδεκα (12) ναυαγοσωστικά παρατηρητήρια στις ως άνω δύο (02) πολυσύχναστες παραλίες.

 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 2. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και συγκεκριμένα αφορά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο έτους 2022.
 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2%, ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (7.250€).

 1. 9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 2. 10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “159069” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2α Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 4η εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.

 1. 11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (06) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. 12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. 13. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θήρας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 15.6162.002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Θήρας. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση 279/2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010376532, ΑΔΑ 6ΗΛΤΩΡΝ-ΓΘΘ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 1 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.
 4. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 καθώς και όσα αναφέρονται στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
 5. 15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail: proedros@aepp-procurement.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 6. 16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 04.2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» και «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».