Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Αποκομιδή Απορριμμάτων Δήμου Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/03/2021
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Διεθνής Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
21PROC008329212
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
26/03/2021
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
05/05/2021 - 17:00
Αριθμός
3349
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
11/05/2021 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΕΕΣ (XML)

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Αποκομιδή Απορριμμάτων του Δήμου Θήρας», προϋπολογισμού 5.090.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης).

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση-Υποτομέας ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητά της είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .
 3. Κωδικός CPV: 90510000-2.
 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL422.
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας είναι το έργο της αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Θήρας για την χρονική περίοδο δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης (προαίρεση) για ένα (1) ακόμα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό το προαναφερόμενο έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεση του. Πιο συγκεκριμένα το έργο προβλέπει την εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής οικιακών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου Θήρας (πλην νήσου Θηρασιάς) στους τομείς και με τρόπο που περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης, ώστε η πόλη να εμφανίζει μία πολιτισμένη εικόνα.

Στην σύμβαση προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης ως εξής:

α/α

Είδος Εργασίας

Έτη

Καθαρή Αξία ανά έτος χωρίς Φ.Π.Α 24%

Άθροισμα χωρίς

Φ.Π.Α 24%

1.

«Αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Θήρας»

2

1.368.279,57 €

2.736.559,14 €

2.

«Αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Θήρας»

1

(προαίρεση)

1.368.279,57 €

1.368.279,57 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

4.104.838,71 €

Φ.Π.Α 24%

985.161,29 €

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

5.090.000,00 €

 

 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 2. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης (προαίρεση) για ένα (1) ακόμα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι να δραστηριοποιούνται σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαριότητας – οδοκαθαρισμού , συλλογής – μεταφοράς και διάθεσης αστικών μη επικίνδυνων αποβλήτων. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν τo απαιτούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ρύπανσης ύψους τουλάχιστον 100.000,00 €. Επίσης, θα πρέπει τα τελευταία τρία έτη να διαθέτουν Α. μέσο ετήσιο ειδικό κύκλο εργασιών σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού , τουλάχιστον ίσο με τον ετήσιο προϋπολογισμό του Διαγωνισμού και Β. μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών τουλάχιστον διπλάσιο του ετήσιου προϋπολογισμό του Διαγωνισμού . Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας διαγωνιζόμενων (οικονομικών φορέων) η απόδειξη της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ικανότητας θα πρέπει να ικανοποιείται από τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Επιπλέον, θα πρέπει να αποδεικνύουν και να τεκμηριώνουν επαρκώς την επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν όσα αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 Β4 και Β5 που θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ. Επίσης θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονικά υποβαλλόμενη προς την υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε. (επιθεώρηση εργασίας), με τον απαραίτητο ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου, κατάσταση προσωπικού για την απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να υποβάλλουν: 1.Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του διαγωνιζόμενου σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού εν ισχύ. 2. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 του διαγωνιζόμενου σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού εν ισχύ. 3.Πιστοποιητικό για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργασιών ISO 45001 του διαγωνιζόμενου σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού εν ισχύ. 4.Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του διαγωνιζόμενου για την τεχνική υποστήριξη εν ισχύ. 5.Πιστοποιητικό συστήματος κοινωνικής ευθύνης  ISO 8000 του διαγωνιζόμενου σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού εν ισχύ. 6. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης οδικής ασφάλειας ISO 39001 του διαγωνιζόμενου σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού εν ισχύ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% (χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης ) , που ανέρχεται στο ποσό των 54.731,18 €.

 1. 9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 2. 10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “108063” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 5η Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:30 π.μ..

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

26 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00

26 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00

05 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00

 

 1. 11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. 12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. 13. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θήρας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20.6277.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και αντίστοιχη πρόβλεψη πίστωσης για τους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2022, 2023 και 2024. Σχετική η υπ’ αριθ. 189/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
 4. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 καθώς και όσα αναφέρονται στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
 5. 15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail: proedros@aepp-procurement.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 6. 16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 03.2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» και «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».