Ανοικτός Διαγωνισμός Συντήρηση - Αποκατάσταση & Ενεργειακή αναβάθμιση κοινοτικών κτηρίων Δ. Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
18/12/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Προγ/σμου & Πολ. Εφαρμογών > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC007876181
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
18/12/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
13/01/2021 - 14:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
20/01/2021 - 11:00
Προκήρυξη
Διακήρυξη
Τεύχος Τεχνικών δεδομένων
Προυπολογισμός
Τιμολόγιο μελέτης
ΤΕΥΔ

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» με CPV: 45453000-7 – Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 94198, προϋπολογισμού 610.000,00€  (με ΦΠΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 13 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 20 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εννιά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα  (9.840,00) ευρώ, έχει ισχύ τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος προσφοράς, ήτοι έως 12 Νοεμβρίου 2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Φορέας χρηματοδότησης είναι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και Δήμος Θήρας με την  δαπάνη να βαρύνει τον ΚΑ 64.7331.105.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στον διαδικτυακό τόπο www.thira.gr. Γενικές πληροφορίες δίνονται στο τηλ. 22863-60160 και στο e-mail: ty@thira.gov.gr.

 Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρίθμ. 360/2020 Απόφαση της Ο.Ε Δήμου Θήρας (ΑΔΑ: Ω00ΗΩΡΝ-Π34).