ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
14/09/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
18PROC003684270
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
14/09/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
17/10/2018 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
23/10/2018 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας

σύμβασης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ», με προϋπολογισμό 89.935,13 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%) .

Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45233260-9, Κωδικός NUTS: EL 422.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ τάξης Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (1.460,00€). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 17 Μαΐου 2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.7336.121 του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου Θήρας.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.thira.gov.gr. Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κ. Βλάχου Σπύρα, τηλ.: 22863-60167/68, Fax: 22860-22814, e-mail: ty@thira.gov.gr

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.144/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας