Ανακοίνωση | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
28/06/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Κατηγορία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
28/06/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
28/06/2017 - 13:00
Αριθμός
7999
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
28/06/2017 - 09:00
Τομείς Ενδιαφέροντος

Σας ανακοινώνουμε ότι το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής για τον συνοπτικό διαγωνισμό της παροχής υπηρεσίας χωματουργικών εργασιών με μηχάνημα έργου για τη διάστρωση χώρου διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Θήρας είναι χίλια εκατόν ενενήντα επτά ευρώ (1.197), καθώς εκ παραδρομής στην προκήρυξη και διακήρυξη του διαγωνισμού το ποσό ολογράφως διατυπώθηκε λανθασμένα.