ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
28/09/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Θέμα: Απάντηση επί Δελτίου Τύπου για το επίδομα στέγασης των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Σχετ.: Το από 27.9.2017 Δελτίο Τύπου σας.

 Επί του από 27.9.2017 Δελτίου Τύπου σας που αφορά στο επίδομα στέγασης του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Ο Δήμος Θήρας διαθέτει 7 ξενώνες στην ΤΚ Έξω Γωνιάς καθώς και ανάλογη στέγη για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου στις Κοινότητες Οίας, Πύργου, Επισκοπής Γωνιάς, Εμπορείου και Θηρασίας. Συνολικά δηλ. 12 οικίες για ιατρούς.

Με την υπ΄ αριθμ. 295/2015 Απόφαση του Ιδρύματος Λούλας & Ευαγγέλου Νομικού αποφασίστηκε ο επανακαθορισμός της από 30/09/2013 διατυπωθείσας πρόθεσής του περί διάθεσης εσόδων για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Θήρας, η οποία λόγω των διαδοχικών αυξήσεων των συντελεστών ΦΠΑ και της αντίστοιχης μείωσης των αναμενομένων καθαρών εσόδων του Ιδρύματος, ως εξής: Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων που έχουν ως σκοπό τη βελτίωση και αναβάθμιση των ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών της νήσου, περιλαμβανομένου των πάσης φύσεως εξόδων για τη λειτουργία και συντήρηση του αεροσκάφους του Ιδρύματος, να μην υπερβαίνει το 25% του συνόλου των επιχορηγήσεων του Ιδρύματος κατ’ έτος, ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιογενής και ισόρροπη επίτευξη όλων των σκοπών του Ιδρύματος, σύμφωνα με τη βούληση του Ιδρυτή, όπως αυτή καθορίζεται στη Συστατική Πράξη. Η εκάστοτε επιχορήγηση θα καθορίζεται με συγκεκριμένες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος στις ειδικές επί του σκοπού αυτού συνεδριάσεις του που αφορούν διανομή εσόδων ή επιχορηγήσεις.

Από τα προς διανομή έσοδα του Ιδρύματος Λ. και Ε. Νομικού του οικονομικού έτους 2016, ποσού 1.655.000,00 €, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3306/24.07.2017 έγγραφο του Δήμου Θήρας, θα διατεθεί για την κάλυψη δαπανών στήριξης διαφόρων θεμάτων υγείας ποσό 25.000,00 €, ενώ ποσό 130.000,00 € θα διατεθεί για την επισκευή δημοτικών ακινήτων (κατοικιών).

Δεν είναι δυνατόν να υπεισέρχεστε στη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων του δήμου ή άλλων φορέων και μας προκαλεί έκπληξη.

Το ποσό των 25.000€, το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο για την ΑΕΜΥ ΑΕ θα καταβληθεί στον αριθμό του λογαριασμού σας προκειμένου να καταβληθούν τα χρήματα για τους γιατρούς κατά την κρίση σας. Σε διαφορετική περίπτωση τα χρήματα θα κατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ της ΑΕΜΥ ΑΕ για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.