ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤH/ΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
23/06/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤH/ΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Θήρας έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο προστίθενται στο άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τομέα στ΄ οι αρμοδιότητες του άρθρου 17.

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχ/κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).

3.    Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4.    Τις διατάξεις του ΦΕΚ 318/25-02-2011 (τ.Β΄) που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών.

5.    Τις διατάξεις του ΦΕΚ 2114 (τ.Α΄). 27-08-2013 (Αριθμ. 42881) περί συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών.

6.    Τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 3 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης».

7.    Τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/90

8.    Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90

9.    Τις διατάξεις του άρθρου 65του Ν. 3852/10

10.  Τις διατάξεις του άρθρου 243 Ν. 3463/06

11.  Το υπ. αριθ. 227/23-05-2017 έγγραφο της Διευθύντριας Γυμνασίου Μεσαριάς

 

Προκηρύσσει

Την πλήρωση μίας (1) θέσης καθαριστή/ριας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για το υπόλοιπο  διδακτικό έτος 2016-2017 και από 01/09/2017 έως 30/06/2018 της Σχολικής Μονάδας Γυμνασίου Μεσαριάς Θήρας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Θήρας στα Φηρά (άνωθεν των ΕΛΤΑ),  από τις 22/06/2017 έως και 12/07/2017, στον υπεύθυνο γραμματειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν..   

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό υγείας (από Δημόσιο Νοσοκομείο, κέντρο υγείας) .

3. Εντοπιότητα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

1.    Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.

3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψήφιους που έχουν ανήλικα τέκνα.

4.    Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει συνάψει σύμβαση με άλλο σχολείο.

5.    Φωτοτυπία πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας του ΟΑΕΔ  (ανανεωμένη κάρτα ανεργίας).

6.    Φωτοαντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης & Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δ.Ο.Υ.

Το ωράριο εργασίας για το Γυμνάσιο Μεσαριάς Θήρας θα αρχίζει από τις 13:00 το μεσημέρι έως τον καθαρισμό των αιθουσών του Σχολικού Συγκροτήματος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22860-27053.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται:

1. Κυριακό Μαυρομμάτη, 2. Βλαβιανού Ειρήνη 3. Γραβάνη Όλγα