ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΗΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
04/07/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΗΡΩΝ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας (ΔΕΥΑΘ) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» με προϋπολογισμό 3.300.000€ (με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ».

Η περιοχή εκτέλεσης του έργου είναι στην περιοχή Άσπρα Σπίτια, βόρεια του οικισμού των Φηρών. Εν συντομία το έργο θα αναπτυχθεί σε δημοτικό γήπεδο εντός του οποίου λειτουργεί σήμερα η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και θα περιλαμβάνει την επέκταση της ΕΕΛ με το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας μέσω μεμβρανών διήθησης και τελική διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων με υποθαλάσσιο αγωγό.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 24/07/2018, έως τις 15:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την πύλη www.promitheus.gov.gr, στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» καθώς και την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΘ  https://www.deyathira.gr/information/contests/