ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/ΕΣ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
10/09/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/ΕΣ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας, Κραντίνος Ελευθέριος προκηρύσσει:

διαγωνισμό για την πρόσληψη καθαρίστριας/στή με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου από  μία  (1) θέση  για το Νηπιαγωγείο Μεσαριάς, Νηπιαγωγείο Καρτεράδου, Νηπιαγωγείο Περίσσας - Εμπορείου και Νηπιαγωγείο Φηρών Θήρας για το Σχολικός Έτος 2018-2019. 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι από 10/09/2018 μέχρι και 17/09/2018 στον Διευθυντή/ντρια – Προϊστάμενο/μένη της Σχολικής Μονάδας που ενδιαφέρεται.

Τεύχη της διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν επίσης από τον Διευθυντή/ντρια – Προϊστάμενο/μένη της Σχολικής Μονάδας που ενδιαφέρεται, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο τηλ. 2286027053.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν.

2.Πρόσφατο Πιστοποιητικό υγείας (από Δημόσιο Νοσοκομείο, κέντρο υγείας) .

3. Εντοπιότητα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψήφιους που έχουν ανήλικα τέκνα.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει συνάψει σύμβαση με άλλο σχολείο.

5.Φωτοτυπία πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας του ΟΑΕΔ  (ανανεωμένη κάρτα ανεργίας).

6.Φωτοαντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης & Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δ.Ο.Υ.