ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
18/10/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Προϊσταμένου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημερώνουμε του κύριους και νομείς των ακινήτων εντός των ορίων οικισμού Καμαρίου Δήμου Θήρας ότιπαρατείνεταιο χρόνος υποβολής τηςπροβλεπόμενηςδήλωσηςιδιοκτησίας όσον αφορά στο ακίνητοτους μαζί με τις παρατηρήσεις τους επί των αναρτημένων κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκωνμέχρι και τις 18/11/2021.