ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
09/08/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους, συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Η θητεία της επιτροπής δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:

- Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

- Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

- Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

- Των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

- Των ενώσεων και συλλόγων γονέων

- Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

- Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

-  Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

- Εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων

- Δημότες

Καθώς η θητεία της Επιτροπής Διαβούλευσης που είχε συγκροτηθεί με την υπ΄ αριθμ. 474/5.12.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας έληξε παρακαλείσθε όπως υποδείξετε μέλος με τον αναπληρωτή αυτού από το σύλλογο ή σωματείο σας προκειμένου να συγκροτηθεί εκ νέου η Επιτροπή.

Αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής διαβούλευσης είναι να:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Παρακαλούμε για την υπόδειξη των εκπροσώπων σας και των αναπληρωτών αυτών το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14.8.2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με την κ. Φλώρα Αναπλιώτη στο 22863 60183 ή στο dimarxos@thira.gov.gr.