ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
06/09/2021
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Απόφαση  Δημάρχου  224/2021

 «Ορισμός Αντιδημάρχων Θήρας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

  Ο Δήμαρχος Θήρας, έχοντας υπόψη :    

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για τον Δήμο Θήρας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 752 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Θήρας έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι, ο ένας άμισθος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 η οποία προστέθηκε με το άρθρο 59 του ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α/2019)
 8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. Το από 02/09/2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΘΗΡΑΣΙΑ» για τον ορισμό του συμβούλου κ. Δρόσου Σπυρίδωνα ως Αντιδημάρχου.
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2966/Β/22.11.2013)
 11. Την υπ’ αρίθμ. 99/21-04-2020 Απόφαση Δημάρχου για την πρόσληψη Γενικού Γραμματέα του Δήμου

Α π ο φ α σ ι ζ ε ι

        Ορίζει τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Θήρας με θητεία από 05-09-2021 έως 05-09-2022 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής :

       Τον κ. ΔΡΟΣΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, που απαιτούνται κάθε φορά.
 2. Την ευθύνη της αποκομιδής των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης μεταφόρτωσης, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης υφιστάμενων ΧΑΔΑ.
 3. Την ευθύνη της παρακολούθησης και συντήρησης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.
 4. Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων.
 5. Την ευθύνη του κλαδέματος όλων των δέντρων, θάμνων, δεντροστοιχιών του Δήμου και την αποκομιδή αυτών, καθώς και την έγκαιρη αποψίλωση των χώρων πρασίνου, πάρκων, οικοπέδων, νησίδων και λοιπών χώρων.
 6. Τη μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από το δήμου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
 7. Την λειτουργία αμαξοστασίου και την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του γραφείου κίνησης οχημάτων.
 8. Την εποπτεία της συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας καθώς και των λοιπών μηχανημάτων του Δήμου.
 9. Την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίου καθώς και την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας από τους δημότες και την επιβολή προστίμων στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την εποπτεία της λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 10. Την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της κεντρικής αποθήκης του δήμου.
 11. Ορίζεται υπεύθυνος για τις Κοινότητες Καρτεράδου, Βουρβούλου, και Βόθωνα.
 12. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

       Την κα ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες αφορούν κυρίως την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των : Προσόδων, ΤΑΠ και τελών Καθαριότητας - Φωτισμού, Ελέγχου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
 2. Τη διατύπωση προτάσεων σχετικών με εισαγωγή μέτρων εκσυγχρονισμού και αποδοτικότερης λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών και τη λήψη μέτρων περιορισμού των δαπανών.
 3. Την παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού, της πορείας εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), που υποβάλλεται στο Παρατηρητήριο, της πορείας εισπράξεων – πληρωμών και ελέγχου των χρηματικών υπολοίπων.
 4. Την επιμέλεια έγκαιρης σύνταξης του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού του Δήμου.
 5. Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων (άρθρο 58 παρ. 1 περίπτ. ε’ Ν. 3852/10, ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010), των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
 6. Την παρακολούθηση υλοποίησης και αποπληρωμής των Δανειακών συμβάσεων του Δήμου με τα πάσης φύσεως Πιστωτικά Ιδρύματα και Ταμεία.
 7. Έκδοση πιστοποιητικών προσωρινής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 8. Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
 9. Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
 10. Την υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν μεταβολές του Δημοτολογίου (εγγραφές, διαγραφές, μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις, προσθήκες, κ.ά.) και τις αναθεωρήσεις στα Μητρώα Αρρένων και στους Στρατολογικούς πίνακες.
 11. Την υπογραφή των δηλώσεων για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας (Πολιτογράφηση).
 12. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 13. Την εποπτεία των οργανικών μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου, για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
 14. Την αρμοδιότητα σε θέματα Πολιτισμού.
 15. Την επιμέλεια της συντήρησης και του εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων αναψυχής και των παιδικών χαρών.
 16. Την εισήγηση για τον κανονισμό λειτουργίας κοιμητηρίου καθώς και την εισήγηση του κανονισμού καθαριότητας.
 17. Ορίζεται υπεύθυνη για τις Κοινότητες Οίας, Θηρασίας και Μεσαριάς.
 18. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς της.

Τον κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Την ευθύνη για τον τομέα της Παιδείας και ειδικότερα τον έλεγχο των σχολικών κτιρίων, τη συντήρησή τους και τον προγραμματισμό για την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων, καθώς και τη διαδικασία κατασκευής νέων σχολείων σε συνεργασία με τους υπεύθυνους οργανισμούς και θεσμούς (ΟΣΚ, Περιφερειακή Αυτ/ση, κ.α.)
 2. Την εποπτεία των δημοτικών δομών και οργανικών μονάδων Παιδείας , αθλητισμού και Νέας Γενιάς, για την υλοποίηση των στόχων του Δήμου στους παραπάνω τομείς.
 3. Την τήρηση των κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
 4. Την εποπτεία των Νομικών Προσώπων του τομέα Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας.
 5. Την τέλεση πολιτικών γάμων και την παρακολούθηση του αντίστοιχου γραφείου, καθώς και την υπογραφή των εγγράφων προερχόμενα από το γραφείο αυτό.
 6. Ορίζεται υπεύθυνος για τις Κοινότητες Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς και Πύργου Καλλίστης.
 7. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Την κα ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΓΑΛΑ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Την ευθύνη εκ μέρους του Δήμου της επικοινωνίας και συνεργασίας με όλους τους φορείς κοινωνικής μέριμνας των νησιών του Δήμου.
 2. Την ευθύνη εκ μέρους του Δήμου, της καταγραφής και παρακολούθησης, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των ατόμων της τρίτης και των ΑΜΕΑ.
 3. Το συντονισμό, εκ μέρους του Δήμου, της εθελοντικής που αναπτύσσεται στο νησί με στόχο την υποβοήθηση των κοινωνικών δομών του Δήμου στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους.
 4. Τη συνεργασία του Δήμου με τις εκκλησιαστικές αρχές του νησιού για την από κοινού ανάπτυξη δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα και την προώθηση κοινωφελών έργων.
 5. Τη διαχείριση προγραμμάτων αδέσποτων ζώων και ιπποειδών (ζώων εργασίας).
 6. Ορίζεται υπεύθυνη για τις Κοινότητες Εμπορείου, Μεγαλοχωρίου και Ακρωτηρίου.

 

Τον κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗ  ΓΡΗΓΟΡΙΟ, καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Την ευθύνη λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως :
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Την εποπτεία και ευθύνη έκδοσης και υπογραφής πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Την εποπτεία και ευθύνη έκδοσης και υπογραφής πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 • Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 • Τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν. 2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
 • Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Την εισήγηση για τον κανονισμό παραχώρησης χρήσης και λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων.
 • Την έκδοση αδειών κατάληψης και χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
 1. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης κρίσεων και τον έλεγχο των σχετικών προμηθειών. Σε περίπτωση εκτάκτου συμβάντος αναγομένου στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, περιέρχονται στη δικαιοδοσία του και ευθύνη του όλο το διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα μηχανικά μέσα για την αντιμετώπιση του εκτάκτου γεγονότος.
 2. Την εποπτεία της δομής της Δημοτικής Αστυνομίας.
 3. Την ευθύνη του τομέα ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
 4. Την παρακολούθηση των εμπορικών δραστηριοτήτων στα όρια του Δήμου και τη συνεργασία με το Σύλλογο Εμπόρων και τα επιμελητήρια.
 5. Κυκλοφοριακού και ιδίως :
 • Τους χώρους  στάθμευσης καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
 • Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
 • Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις.
 • Την ευθύνη για τη σήμανση και σηματοδότηση του οδικού δικτύου.
 • Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 1. Ορίζεται υπεύθυνος για τις Κοινότητες Θήρας και Ημεροβιγλίου.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα έγγραφα της αρμοδιότητάς τους και οι αρμοδιότητες αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων ποιότητας του Δήμου.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Τις αρμοδιότητες της  Αντιδημάρχου κας Κίτσου Σοφίας όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στεφανάκης Γεώργιος και αντίστροφα, τις αρμοδιότητες του  Αντιδημάρχου κ. Μαντούση Γρηγορίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δρόσος Σπυρίδων  και αντίστροφα, ενώ τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κα Καλλιόπη Σιγάλα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δρόσος Σπυρίδων.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Κίτσου Σοφία, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μαντούση Γρηγόριο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Στεφανάκη Γεώργιο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δρόσο Σπυρίδων, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Καλλιόπη Σιγάλα .

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεως της με νεότερη απόφαση του Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Θήρας

Αντώνιος  Σιγάλας