ΚΥΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΘΩΝΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
27/02/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Προγ/σμου & Πολ. Εφαρμογών > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΚΥΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΘΩΝΑ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΚΥΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΘΩΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

                                      ΚΥΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΟΘΩΝΑ

                                           

 

      

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας, στα  πλαίσια της μελέτης του ως άνω θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) και την υπ’αριθ.92/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στο Δήμο Θήρας  από 04/03/2019 και για είκοσι (20) ημέρες προκειμένου να λάβουν γνώση του ορθοφωτοχάρτη, όπως διορθώθηκε και συμπληρώθηκε και να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τυχόν ενστάσεις.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω διάγραμμα είναι αναρτημένο στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας (www.thira.gov.gr).