Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
23/07/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Οδηγός για την ΕΠΠ
Εργαλεία για μια επιτυχημένη ΕΠΠ
Φυλλάδιο για την ΕΠΠ