ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2022 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
06/09/2022
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2022
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ