Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΑΔΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ (έντυπο)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Τομή κοινόχρηστου χώρου, είναι η εκσκαφή επί του εδάφους με συγκεκριμένες διαστάσεις, για επέκταση δικτύων υποδομής ή επισκευή βλαβών δικτύων. 

Κοινόχρηστος χώρος, είναι το πεζοδρόμιο, ο δρόμος, ο πεζόδρομος, η πλατεία, η στοά.

Άδεια τομής, είναι η άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου, με την οποία επιτρέπεται, να εκτελεστούν εργασίες εκσκαφής, επίχωσης και αποκατάστασης της τομής, για συγκεκριμένο σκοπό και για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα.

Επειδή για την έκδοση άδειας τομής κοινοχρήστου χώρου,  πρέπει να κατατεθεί αίτηση συνοδευόμενη από δικαιολογητικά, είναι αναγκαίο ο ενδιαφερόμενος, πριν προγραμματίσει τις απαραίτητες εργασίες, θα πρέπει:

•    να υπολογίσει τον χρόνο που θα χρειαστεί για τη συλλογή και υποβολή των αναγκαίων στοιχείων,

•    να γνωρίζει ότι για την έκδοση της αδείας χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα, από την υποβολή όλων των στοιχείων.

Η άδεια τομής αποτελεί το μοναδικό στοιχείο τεκμηρίωσης της νομιμότητας εκτέλεσης εργασιών και θα πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές. (Τροχαία, Δημοτική Αστυνομία)

 

Α.   ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α.1.  ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ, που υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Θήρας και περιλαμβάνει: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, σταθερό τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ακριβή διεύθυνση και αρίθμηση της θέσης της τομής, λόγος για τον οποίο είναι αναγκαία η τομή, διαστάσεις τομής (μήκος, πλάτος, βάθος), ζητούμενη χρονική διάρκεια.

Α.2. Στοιχεία, που κατατίθενται με την αίτηση ή προσκομίζονται στη συνέχεια, για να εκδοθεί η άδεια τομής είναι, κατά περίπτωση, τα εξής:

Στοιχεία που κατατίθενται σε κάθε περίπτωση:

1.1 Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα, με το πλάτος του κοινοχρήστου χώρου, στο οποίο έχει σχεδιαστεί η επιφάνεια τομής και οι διαστάσεις της.

1.2 Φωτογραφίες στη θέση που θα γίνει η τομή.

1.3 Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι εργασίες.

Α.3 Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του Δήμου Θήρας- Διεύθυνση Οδοποιίας & Αποχέτευσης το ποσό της οποίας καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.


ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ (έντυπο)
  2. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την έκδοση της άδειας.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ (έντυπο)* ή e-ΑΙΤΗΣΗ (e-ΠΟΛΙΤΗΣ) **

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Χορηγείται κυρίως για θέματα φορολογικά (αντικειμενική αξία ακινήτου).

Η αίτηση που συμπληρώνει ο/η ενδιαφερόμενος/η (βλ. Δικαιολογητικά), περιλαμβάνει ή συνοδεύεται από στοιχεία προσδιορισμού του ακινήτου και κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου ή αποστέλλεται με fax ή ταχυδρομικά.

Η απάντηση στην αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά ή εφόσον ζητηθεί με την αίτηση, παραλαμβάνεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η.


ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ (έντυπο)* ή e-ΑΙΤΗΣΗ (e-ΠΟΛΙΤΗΣ) **

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα διατύπωσης των απόψεών του κατά την διαδικασία ανάρτησης, δηλαδή δημοσιοποίησης μελετών πράξεων εφαρμογής (ανάρτηση σε περισσότερες από μία φάσεις).

Η σχετική πρόσκληση για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο εφόσον αφορά πράξη εφαρμογής του συνόλου μίας πολεοδομικής ενότητας, ενώ στις περιπτώσεις που αφορά μεμονωμένη πράξη εφαρμογής, επιδίδεται στους ενδιαφερόμενους με δικαστικό επιμελητή.

Δεν υπάρχει τυποποιημένη ένσταση, αλλά είναι απαραίτητη η αναγραφή όλων των στοιχείων του/της ενιστάμενου/ης και η κατά το δυνατόν αιτιολόγηση των προβαλλόμενων αντιρρήσεων. Η ένσταση κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης ή αποστέλλεται ταχυδρομικά. 


ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ-ΕΞΟΔΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ
  2. Κάτοψη των χώρων στάθμευσης σφραγισμένη από την Πολεοδομία.
  3. Εάν είναι από αλλαγή χρήσης πρέπει να υπάρχει η άδεια αλλαγής χρήσης και η κάτοψη του χώρου και τα δύο σφραγισμένα από Πολεοδομία

* Για μη Πιστοποιημένους Χρήστες του κόμβου: έντυπη Αίτηση προς αποθήκευση, εκτύπωση και συμπλήρωση. Το συμπληρωμένο και υπογεγρεμμένο έντυπο πρέπει να κατατεθεί στο αρμόδιο Γραφείο.
** Για Πιστοποιημένους Χρήστες του κόμβου: υποβολή πλήρως ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος e-Πολίτης. Για τη διαδικασία πιστοποίησης Χρήστη στον κόμβο, πατήστε εδώ.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: ty@thira.gov.gr

Όνομα Παπαδοπούλου Βασιλική | Τηλέφωνο 22863 60167