Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Κατατίθενται στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες που αναφέρονται στον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ/Α/249/2011) περί «Νέου τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» καθώς και στην ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. οικ. 7533 (ΦΕΚ251/Β/2012) περί διαδικασίας έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης.


ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗ) ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ, Ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ.

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 50€.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (ΣΥΠΟΘΑ) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ.


ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

 1. Για την αναθεώρηση οικοδομικής αδείας απαιτούνται τα ακόλουθα σχέδια και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1α και άρθρο 6 παρ.2 του ΦΕΚ 795/Δ/1993.
 2. Για την αναθεώρηση Άδειας Δόμησης περιγράφονται στο άρθρο 6 του Ν. 4030/11 (ΦΕΚ249/Α/2011).

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.   Αίτηση.

2.   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Ή Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ).

3.   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Στην περίπτωση που ο φάκελος έχει πάει στο τμήμα Οικοδομικών Αδειών, οι ελάχιστες αμοιβές μηχανικού δεν καταβάλλονται. Αρκεί ο ενδιαφερόμενος να δώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου ή τον αριθμό αδείας (αριθμό φακέλου) ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία.

* Στην αίτηση να αναφέρονται εκτός από τη διεύθυνση του ακινήτου και ο αριθμός της εγκεκριμένης ρυμοτομικής πινακίδας (Τ.Φ.) που ανήκει αυτό καθώς και ο αριθμός του Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.). Στο τοπογραφικό να αναγράφονται τα Διαγράμματα Εφαρμογής και οι Τεχνικές Εκθέσεις στην περιοχή του ακινήτου.

** Αν είναι δυνατόν δισκέτα ή cd με το τοπογραφικό σε ψηφιακή μορφή στο πρόγραμμα Autocad 2000i ή άλλο συμβατό με αυτό.


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ 1955

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΫΠΗΡΧΕ ΤΟΥ 1955, ΟΠΩΣ          ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. Τρία (3) πρόσφατα τοπογραφικά διαγράμματα (με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού πρωτότυπη) σε κλίμακα 1:200 στα οποία να αναγράφεται:
  - το εμβαδόν και οι διαστάσεις του αναφερομένου οικοπέδου
  - αν οι όμορες ιδιοκτησίες (με κλειστά τα όριά τους) είναι άρτιες και οικοδομήσιμες
 3. Συμβόλαια, με διαγράμματα αν υπάρχουν (επικυρωμένα πριν από τις τυχόν παρεκκλίσεις κλπ.) μεταγραμμένα ή τίτλους ιδιοκτησίας επικυρωμένους και πιστοποιητικό μεταγραφής από το Υποθηκοφυλακείο
 4. Πριν την χορήγηση της βεβαίωσης, πληρωμή 14,75€ στο Ταμείο του Δήμου Θήρας.
 5. Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής μηχανικού ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ και αναλυτικό υπολογισμό αμοιβής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά στο τμήμα Απαλλοτριώσεων, το οικόπεδο ελέγχεται αν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και στην περίπτωση που είναι δίδεται η βεβαίωση. Τέλος, αν απαιτηθούν συμπληρωματικά στοιχεία από την υπηρεσία, εκείνα προσκομίζονται από τον ιδιώτη μηχανικό.


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ 1955

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ακίνητο προϋπήρχε του 1955, όπως           Συμβόλαιο ακινήτου
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη  για την παλαιότητα
 4. Φωτογραφίες του ακινήτου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση στο Πρωτόκολλο και αναμένει τη χορήγηση βεβαίωσης. Εφόσον δεν προκύψουν εκκρεμότητες η βεβαίωση υπογράφεται από τον υπεύθυνο του τμήματος και είναι έτοιμη προς παραλαβή. Τέλος, αν η βεβαίωση δεν παραληφθεί σε διάστημα 3 μηνών, αρχειοθετείται στους φακέλους του τμήματος και τυχόν συνημμένα δικαιολογητικά καταστρέφονται.


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. Εγκεκριμένη κάτοψη του χώρου από τον φάκελο οικοδομικής αδείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση στο Πρωτόκολλο και αναμένει τη χορήγηση βεβαίωσης. Εφόσον δεν προκύψουν εκκρεμότητες η βεβαίωση υπογράφεται από τον υπεύθυνο του τμήματος και είναι έτοιμη προς παραλαβή. Τέλος, αν η βεβαίωση δεν παραληφθεί σε διάστημα 3 μηνών, αρχειοθετείται στους φακέλους του τμήματος και τυχόν συνημμένα δικαιολογητικά καταστρέφονται.


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Για τη λήψη της Βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης και αναμένει απάντηση μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες (σε περίπτωση γωνιακού οικοπέδου θα πρέπει ν’ αναγράφονται και οι 2 δρόμοι).


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Β.Κ.Χ.) ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1955

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ Β.Κ.Χ. ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ .
 3. (2)  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
 4. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. 795Δ/93 ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.79/Α/9-4-2012.
 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ.
 6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ( ΚΑΤΟΨΕΙΣ ) ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Β.Κ.Χ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ( ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ) ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ.
 7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν1599/86 ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
 8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
 9. ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ή ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ).
 10. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ Β.Κ.Χ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ/Η  Ή ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
 11. ΠΑΡΑΒΟΛΟ 29,35€ ( ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ  ΛΙΟΣΙΩΝ 22 & ΑΘΗΝΑΣ 16 ,ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Β.Κ.Χ.) ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1955

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ Β.Κ.Χ. ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
 3. (2)  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν1599/86 ΟΤΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ) - ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟ 1955 ( ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ) .
 5. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. 795Δ/93 ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΚ 79/Α/2012.
 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ.
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ.
 8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ
 9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν1599/86 ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
 10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
 11. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ Β.Κ.Χ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ/Η  Ή ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
 12. ΠΑΡΑΒΟΛΟ 29,35€ ( ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ  ΛΙΟΣΙΩΝ 22 & ΑΘΗΝΑΣ 16 ,ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΩΝ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, και αφού γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος από την υπηρεσία, δίνεται η βεβαίωση ισχύος της πράξης.


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Για τη λήψη της Βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης με την ακριβή θέση του ακινήτου ( περιγραφικά οι 4 δρόμοι που περιβάλλουν το τετράγωνο και σε περίπτωση γωνιακού να αναφέρονται οι 2 δρόμοι ) και τον τίτλο  του καταστήματος ( όπως ακριβώς αναφέρεται στα άρθρα του παλαιού Υγειονομικού Κώδικα (πχ. άρθρο 43 κλπ.) και αναμένει απάντηση μέσα σε 10 εργάσιμες. 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Για τη λήψη της Βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση με την ακριβή θέση του ακινήτου ( περιγραφικά οι 4 δρόμοι που περιβάλλουν το τετράγωνο και σε περίπτωση γωνιακού να αναφέρονται οι 2 δρόμοι ) στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης και αναμένει απάντηση μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο αυθαιρετών έχει τη δυνατότητα να συμμορφωθεί με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

(α) δια κατεδάφισης του αυθαιρέτου,

(β) δια νομιμοποίησης με έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας (άρθρο 4 του ΝΟΚ),

(γ) με εξαίρεση από την κατεδάφιση (σύμφωνα με τον Ν. 1512/85 άρθρο 9 & 8§5) με Απόφαση Γεν. Γραμματέα Διοικητικής Αποκέντρωσης,

(δ) εφόσον έχει περαιώσει την διαδικασία ένταξης στους Ν. 3843/10 και 4014/11.

Ακολούθως ο αυθαιρετών υποβάλλει την σχετική αίτηση στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και αρμόδιος μηχανικός διενεργεί νέα αυτοψία ή έλεγχο των δικαιολογητικών για την διαπίστωση της συμμόρφωσης ή μη.

Με την συμμόρφωση στην περίπτωση που έχει κατεδαφισθεί ή έχει νομιμοποιηθεί με οικοδομική άδεια τερματίζεται και το Πρόστιμο Διατήρησης, ενώ στην περίπτωση ένταξης στους Ν. 3843/10 και 4014/11 τα αντίστοιχα Πρόστιμα Ανέγερσης και Διατήρησης διαγράφονται ενώ τυχόν εξοφληθέντα πρόστιμα δεν επιστρέφονται.


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. Τρία (3) πρόσφατα τοπογραφικά διαγράμματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως ορίζονται με το Ν.4030/2011 και Ν.Ο.Κ. 2012 (Ν.4067/2012) (με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού πρωτότυπη)** σε κλίμακα 1:200 και συγκεκριμένα να φαίνονται:
  i. Το οικόπεδο του ενδιαφερομένου καθώς και οι όμορες ιδιοκτησίες
  ii. Τα όρια του οικοπέδου πρέπει να σημειώνονται με έντονη αξονική γραμμή, να επισημαίνονται οι κορυφές του, να γράφονται οι διαστάσεις (χωρίς γραμμές διαστάσεων) και ότι άλλο στοιχείο χρειάζεται για το σαφή γεωμετρικά προσδιορισμό του και να υπολογίζεται το εμβαδόν του
  iii. Το περίγραμμα του Οικοδομικού Τετραγώνου και τους δρόμους που το περιβάλλουν με τα πλάτη και τις ονομασίες τους
  iv. Απόσπασμα εκ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου υπό κλίμακα (να αναγράφεται) που απεικονίζει το Ο.Τ. όπου το οικόπεδο και τα Ο.Τ. που το περιβάλλουν
  v. Σταθερά σημεία που αναφέρονται σε Τεχνικές εκθέσεις και Διαγράμματα Εφαρμογής ώστε να εξαρτηθούμε για τη σύνταξη του Διαγράμματος Εφαρμογής
  vi. Αποτύπωση των πέριξ οικοδομικών τετραγώνων σε βάθος δέκα (10) μέτρων
  vii. Τα υφιστάμενα κτίρια με χαρακτηρισμούς (όροφοι κλπ.)
  viii. Αρίθμηση Οικοδομικών Τετραγώνων
  ix. Συντεταγμένες των κορυφών του Οικοδομικού Τετραγώνου σε προβολικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α ’87 με τα στοιχεία εξάρτησης
  x. Οι όροι δόμησης
 3. Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής μηχανικού ΦΕΜ ΤΣΜΕΔΕ και αναλυτικός υπολογισμός αμοιβής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Αφού ελεγχθεί το τοπογραφικό ορίζεται ο τρόπος τοποθέτησης των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών.

* Στην αίτηση να αναφέρονται εκτός από τη διεύθυνση του ακινήτου και ο αριθμός της εγκεκριμένης ρυμοτομικής πινακίδας (Τ.Φ.) που ανήκει αυτό καθώς και ο αριθμός του Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.). Στο τοπογραφικό να αναγράφονται τα Διαγράμματα Εφαρμογής και οι Τεχνικές Εκθέσεις στην περιοχή του ακινήτου.

** Το Τοπογραφικό Διάγραμμα να προσκομίζεται σε ψηφιακή μορφή αρχείο *.DXF (Autocad 2000).


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας  εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, η οποία συνοδεύεται  από τεχνική έκθεση μηχανικού.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και κάθε σχετικό βήμα.


ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. Τρία (3) πρόσφατα (τελευταίου διμήνου από την αίτηση) τοπογραφικά διαγράμματα (με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού πρωτότυπη)** σε κλίμακα 1:200 (ή 1:500 κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία) στα οποία να φαίνονται:
  i. Η υπάρχουσα κατάσταση της υπαίθρου κατά την ημερομηνία σύνταξης δηλαδή όλα τα δομικά στοιχεία  (μανδρότοιχοι, κτίσματα κλπ.)
  ii. Το οικόπεδο του ενδιαφερομένου με κλειστά τα όρια του καθώς και τις όμορες ιδιοκτησίες
  iii. Τα όρια του οικοπέδου πρέπει να σημειώνονται με έντονη αξονική γραμμή, να επισημαίνονται οι κορυφές του (με κυκλάκια), να γράφονται οι διαστάσεις (χωρίς γραμμές διαστάσεων) και ότι άλλο στοιχείο χρειάζεται για το σαφή γεωμετρικά προσδιορισμό του
  iv. Το περίγραμμα του Οικοδομικού Τετραγώνου και οι δρόμοι που το περιβάλλουν με τα πλάτη και τις ονομασίες τους
  v. Αποτύπωση των ομόρων οικοδομικών τετραγώνων σε βάθος δέκα (10) μέτρων
  vi. Απόσπασμα εκ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου υπό κλίμακα (να αναγράφεται) που απεικονίζει το Ο.Τ. του οικοπέδου και τα Ο.Τ. που το περιβάλλουν
  vii. Σταθερά σημεία που αναφέρονται σε Τεχνικές Εκθέσεις και Διαγράμματα Εφαρμογής ώστε να εξαρτηθούμε για τον καθορισμό των Ο.Γ. και Ρ.Γ.
  viii. Τα υφιστάμενα κτίρια με χαρακτηρισμούς (όροφοι κλπ)
  ix. Αρίθμηση Οικοδομικών Τετραγώνων
  x. Οι όροι δόμησης που ισχύουν στο Οικοδομικό Τετράγωνο του ακινήτου
 3. Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής μηχανικού ΦΕΜ ΤΣΜΕΔΕ και αναλυτικός υπολογισμός αμοιβής

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα το σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως ορίζονται με το Ν.4030/2011 και Ν.Ο.Κ. 2012 (Ν.4067/2012) και στο οποίο θα χαραχθούν από την Υπηρεσία μας οι προσωρινές οριογραμμές του ρέματος εξ αναγωγής από την πινακίδα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου*.
 3. Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής μηχανικού ΦΕΜ ΤΣΜΕΔΕ και αναλυτικός υπολογισμός αμοιβής. Αυτό παραλείπεται σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη διαδικασία έκδοσης Οικοδομικής Αδείας στην Υπηρεσία μας ( για το συγκεκριμένο ακίνητο). Τότε αντ’ αυτού αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του φακέλου οικοδομικής αδείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Οι οριογραμμές του ρέματος χαράσσονται σ’ ένα τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο εν συνεχεία φωτοτυπείται σε δυο αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται από την Υπηρεσία.


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Μία καταγγελία μπορεί να αφορά αυθαίρετες κατασκευές, έργα ή κατασκευές, οι οποίες είναι παράνομες βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού ή του Κτιριοδομικού Κανονισμού και αφορά αυθαίρετα κτίσματα/οικίες, Parking κ.ά. Επίσης, μπορεί να ζητείται και ο έλεγχος των νεοαναγειρόμενων οικοδομών.

Ο πολίτης καταθέτει την καταγγελία στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδομίας και αναμένει να ενημερωθεί για την έκβαση της υπόθεσης. Στην περίπτωση που από την αυτοψία της κατασκευής ο μηχανικός δεν διαπιστώσει παράβαση τότε η υπηρεσία απαντά εγγράφως και η υπόθεση κλείνει. Διαφορετικά, συντάσσεται έκθεση αυτοψίας και γίνεται κοινοποίηση της έκθεσης και του επιβαλλομένου προστίμου στην Αστυνομία καθώς και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους (καταγγέλλων, καταγγελλόμενος). Επίσης, γίνεται κοινοποίηση και στον εισαγγελέα.

Ο καταγγελλόμενος έχει την δυνατότητα να κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων- ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.  (εντός προθεσμίας 30 ημερών) ή να συμμορφωθεί με την απόφαση.


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η οικοδομή ή το τμήμα αυτής μπορεί να χαρακτηριστεί επικίνδυνη από άποψη α) στατική, β) δομική, γ) δημόσιας ασφάλειας, δ) υγιεινής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Η καταγγελία θα πρέπει να είναι επώνυμη και μπορεί να αναφέρεται σε οικοδομή με επικίνδυνα στοιχεία ή βλάβες. Μπορεί ακόμη να αναφέρεται σε ετοιμόρροπα ή/ και εγκαταλελειμμένα κτίρια. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να αναφέρονται τα στοιχεία των ιδιοκτητών των επικίνδυνων οικοδομών για διευκόλυνση της διαδικασίας.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι συνοπτικά η εξής:

 1. Κατάθεση καταγγελίας στο πρωτόκολλο της Πολεοδομίας ή αποστολή με φαξ ή e-mail για πρωτοκόλληση.
 2. Διενέργεια αυτοψίας και σύνταξη έκθεσης επικινδύνου οικοδομής και κοινοποίηση αυτής στην Αστυνομία και σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
 3. Για τις εργασίες επισκευής που απαιτούνται κατά περίπτωση και που δηλώνονται στην υπηρεσία μας από κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό εκδίδεται άδεια δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος οικοδομικού κανονισμού (Ν. 4067/12).  Οι εργασίες για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας (εφόσον απαιτούνται) εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 4, άρθρου 4, Ν. 4067/12.
 4. Η άρση της επικινδυνότητας από την υπηρεσία μας γίνεται μετά από αίτηση του κατά νόμον υποχρέου (με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία), αφού μετά την έκδοση της οικοδομικής αδείας προβεί στην επισκευή των βλαβών και διενεργηθεί νέα αυτοψία.

Σε περίπτωση διαφωνίας με την έκθεση επικινδύνου οικοδομής μπορεί να κατατεθεί ένσταση στην Υπηρεσία μας (μέσα στην επιβαλλόμενη προθεσμία). Μετά από επανέλεγχο του φακέλου και νέα αυτοψία από άλλο Μηχανικό της Υπηρεσίας μας συντάσσεται αναθεωρητική έκθεση.

Η συμμόρφωση με την έκθεση επικινδύνου οικοδομής ή την αναθεωρητική έκθεση είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο φάκελος διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.


ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΥΦΛΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση
 2. Τρία (3) πρόσφατα τοπογραφικά διαγράμματα (με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού πρωτότυπη) σε κλίμακα 1:200 στα οποία να αναγράφεται:
  - το εμβαδόν και οι διαστάσεις του αναφερομένου οικοπέδου
  - οι όμορες ιδιοκτησίες του τυφλού οικοπέδου με κλειστά τα όριά τους
  - όλες οι ιδιοκτησίες με κλειστά τα όριά τους που έχουν όριο με τον ιδιωτικό δρόμο, σε όλο το μήκος του δρόμου στον εν λόγω Ο.Τ. στην περίπτωση που το τυφλό οικόπεδο έχει όριο με ιδιωτικό δρόμο
 3. Συμβόλαια (με διαγράμματα αν υπάρχουν) επικυρωμένα, δηλαδή όλη η σειρά συμβολαίων σε βάθος χρόνου μέχρι πριν το 1923, πιστοποιητικά μεταγραφής από το Υποθηκοφυλάκειο
 4. Παράβολο 14,67€ στο Ταμείο του Δήμου Αθηναίων
 5. Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής μηχανικού ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ και αναλυτικό υπολογισμό αμοιβής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων, γίνεται έρευνα σε βάθος χρόνου έως το 1923 και αν προκύπτει από τα συμβόλαιο ότι ισχύει η οδός μετά το 1923, γίνεται εισήγηση στη Περιφέρεια.


ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση
 2. Τρία (3) πρόσφατα εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα (με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού πρωτότυπη) σε κλίμακα 1:200 στα οποία να απεικονίζονται:
  - το εμβαδόν και οι διαστάσεις του αναφερομένου οικοπέδου
  - οι όμορες ιδιοκτησίες του τυφλού οικοπέδου με κλειστά τα όριά τους
  - όλες οι ιδιοκτησίες με κλειστά τα όριά τους που έχουν όριο με τον ιδιωτικό δρόμο, σε όλο το μήκος του δρόμου στον εν λόγω Ο.Τ. στην περίπτωση που το τυφλό οικόπεδο έχει όριο με ιδιωτικό δρόμο
 3. Συμβόλαια (με διαγράμματα αν υπάρχουν) επικυρωμένα, δηλαδή όλη η σειρά συμβολαίων σε βάθος χρόνου μέχρι πριν το 1923, πιστοποιητικά μεταγραφής από το Υποθηκοφυλακείο
 4. Παράβολο 14,67€ στο Ταμείο του Δήμου Αθηναίων
 5. Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής μηχανικού ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ και αναλυτικό υπολογισμό αμοιβής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η Υπηρεσία αφού διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο διαβιβάζει τον φάκελο με την απαιτούμενη εισήγηση στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας Αττικής για την έκδοση της σχετικής απόφασης.


ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση
 2. Τρία (3) πρόσφατα εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα (με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού πρωτότυπη) σε κλίμακα 1:200 (ή 1:500) στα οποία να αποτυπώνονται:
  - το εμβαδόν και οι διαστάσεις του αναφερομένου οικοπέδου
  - οι όμορες ιδιοκτησίες και όσες λαμβάνουν μέρος στην πράξη με κλειστά τα όριά τους
  - ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις όσων λαμβάνουν μέρος στην πράξη
 3. Επικυρωμένα (από Συμβολαιογράφο ή Δικηγόρο) συμβόλαια και αν υπάρχουν τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τα συμβόλαια
 4. Πιστοποιητικό μεταγραφής από το οικείο Υποθηκοφυλακείο
 5. ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ και αμοιβές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η διαδικασία της πράξης αφορά: τακτοποιήσεις, προσκυρώσεις, συνενώσεις οικοπέδων, διανοίξεις, διαπλατύνσεις οδών – πλατειών.

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά στο τμήμα Απαλλοτριώσεων και αφού καταβάλλει στο Ταμείο του Δήμου Αθηναίων το ποσό των 88,04€, αναμένει την κοινοποίηση της πράξης και την απόφαση του Νομάρχη. Τέλος, οι ενστάσεις μπορούν να γίνουν με χρονικό περιθώριο 15 ημερών.


ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση
 2. Τρία (3) πρόσφατα εξαρτημένων τοπογραφικά διαγράμματα (με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού πρωτότυπη) σε κλίμακα 1:200 (ή 1:500) στα οποία να απεικονίζονται:
  - το εμβαδόν και οι διαστάσεις του αναφερομένου οικοπέδου
  - οι όμορες ιδιοκτησίες και όσες λαμβάνουν μέρος στην πράξη με κλειστά τα όριά τους
  - ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις όσων λαμβάνουν μέρος στην πράξη
 3. Επικυρωμένα (από Συμβολαιογράφο ή Δικηγόρο) συμβόλαια και αν υπάρχουν τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τα συμβόλαια
 4. Πιστοποιητικό μεταγραφής από το οικείο Υποθηκοφυλακείο
 5. ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η υπηρεσία μας συντάσσει πράξεις αναλογισμού αποζημίωσης για ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε προβλεπόμενο από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο σε κοινόχρηστο χώρο.

Συντάσσει επίσης πράξεις προσκύρωσης και πράξεις τακτοποίησης οικοπέδων.

Όταν διαπιστώσει η υπηρεσία ότι υπάρχουν οι λόγοι που εμποδίζουν την προσκύρωση ή τακτοποίηση οικοπέδων, συντάσσεται πρωτόκολλο αδυνάτου προσκύρωσης ή αδυνάτου τακτοποίησης.

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά στο τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων και αφού καταβάλλει στο Ταμείο του Δήμου Αθηναίων το ποσό των 88,04€, αναμένει την κοινοποίηση της πράξης και την απόφαση του Νομάρχη. Τέλος, οι ενστάσεις μπορούν να γίνουν με χρονικό περιθώριο 15 ημερών.


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση
 2.  Τρία (3) πρόσφατα Τοπογραφικά Διαγράμματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως ορίζονται με το Ν.4030/2011 και Ν.Ο.Κ. 2012 (Ν.4067/2012) τελευταίου διμήνου από την αίτηση (με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού πρωτότυπη) σε κλ. 1:200 (ή 1:500 κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία μας)  στα οποία να  φαίνονται:
  α) Η υπάρχουσα κατάσταση της υπαίθρου κατά την ημερομηνία σύνταξης δηλαδή όλα τα δομικά στοιχεία (μανδρότοιχοι, κτίσματα κ.λπ.).  Τα υφιστάμενα κτίρια με χαρακτηρισμούς (όροφοι  κ.λπ.).
  β) Το οικόπεδο του ενδιαφερομένου με κλειστά τα όρια του καθώς και τις όμορες ιδιοκτησίες.
  γ) Τα όρια του οικοπέδου πρέπει να σημειώνονται με έντονη αξονική γραμμή , να επισημαίνονται οι κορυφές του (με κυκλάκια), να γράφονται οι διαστάσεις (χωρίς γραμμές διαστάσεων) και ό,τι άλλο στοιχείο χρειάζεται για το σαφή γεωμετρικά προσδιορισμό του.
  δ) Το περίγραμμα του Οικοδομικού Τετραγώνου και οι δρόμοι που το περιβάλλουν με τα πλάτη και τις ονομασίες τους.
  ε) Αποτύπωση των όμορων οικοδομικών τετραγώνων σε βάθος 10 (δέκα) μέτρων.
  στ) Αρίθμηση Οικοδομικών Τετραγώνων.
  ζ) Απόσπασμα εκ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου υπό κλίμακα (να αναγράφεται) που απεικονίζει το Ο.Τ. του οικοπέδου και τα Ο.Τ. που το περιβάλλουν.
  η) Σταθερά σημεία που αναφέρονται σε Τεχνικές Εκθέσεις και Διαγράμματα Εφαρμογής ώστε να εξαρτηθούμε για τον καθορισμό των Ο.Γ. και Ρ.Γ.
  θ)   Συντεταγμένες των κορυφών του Οικοδομικού Τετραγώνου σε προβολικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α ’87 με τα στοιχεία εξάρτησης
  ι) Οι όροι δόμησης που ισχύουν στο Οικοδομικό Τετράγωνο του ακινήτου μας.
 3. Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής μηχανικού ΦΕΜ ΤΣΜΕΔΕ και αναλυτικός υπολογισμός αμοιβής.  Αυτό παραλείπεται σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη διαδικασία έκδοσης Οικοδομικής Αδείας στην Υπηρεσία μας (για το συγκεκριμένο ακίνητο).  Τότε αντ’ αυτού αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του φακέλου οικοδομικής αδείας κατά την παραλαβή των απαντήσεων.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο και ανάλογα την περίπτωση λαμβάνει τα αντίγραφα είτε αυθημερόν, είτε εντός δεκαημέρου.

Η λήψη των αντιγράφων στοιχείων, επιβαρύνει τον αιτούντα.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή με fax προτάσεις παρατηρήσεις, διαμαρτυρίες κλπ. σχετικά με διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού.


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Χορηγούνται αντίγραφα Πολεοδομικών Μελετών, από το αρχείο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδομίας, που είναι χρήσιμα για την εκπόνηση εργασιών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών, ερευνητικών εργασιών, μελετών, κλπ

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση (βλ. Δικαιολογητικά), με την προσδιορίζονται τα ζητούμενα στοιχεία και ο σκοπός. Στην περίπτωση που ο σκοπός είναι στο πλαίσιο σπουδών αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται από σχετική επιστολή του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Η αίτηση κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδομίας ή αποστέλλεται με fax ή ταχυδρομικά.

Τα έξοδα και η φροντίδα αναπαραγωγής βαρύνει τον/την αιτούντα/ούσα και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η ταχυδρομική αποστολή τους.


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Χορηγούνται αντίγραφα Πολεοδομικών Μελετών, από το αρχείο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδομίας, που είναι χρήσιμα για την εκπόνηση εργασιών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών, ερευνητικών εργασιών, μελετών, κλπ

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση (βλ. Δικαιολογητικά), με την προσδιορίζονται τα ζητούμενα στοιχεία και ο σκοπός. Στην περίπτωση που ο σκοπός είναι στο πλαίσιο σπουδών αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται από σχετική επιστολή του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Η αίτηση κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδομίας ή αποστέλλεται με fax ή ταχυδρομικά.

Τα έξοδα και η φροντίδα αναπαραγωγής βαρύνει τον/την αιτούντα/ούσα και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η ταχυδρομική αποστολή τους.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: domisi@thira.gov.gr 

Όνομα Συριανού Βούλα | Τηλέφωνο 22860 23104 e-mail voula.sirianou@thira.gov.gr 

Όνομα Πρέκας Μάρκος | Τηλέφωνο 22860 23104 e-mail markos.prekas@thira.gov.gr 

Fax 22860 23104