Γραφείο Πολιτικών Γάμων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΓΠ1. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΗΚΟΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (από τον τόπο γέννησής του).*
 3. Δήλωση του Ν.1599/86 όπου βεβαιώνονται τα κάτωθι:
  α) Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα: 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Αστικού Κώδικα, όπως περιγράφονται στο πίσω μέρος της αίτησης. 
  β) Είναι κάτοικος του Δήμου Θήρας (πλήρη στοιχεία διεύθυνσης). 
  γ) Ότι τελεί πρώτο ή δεύτερο κ.ο.κ. γάμο.
 4. Δικαστική απόφαση, όταν πρόκειται για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 5. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου  με την λύση του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι.*
 6. Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα, σε δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα.
 7. Για Έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό, η άδεια εκδίδεται από το Δήμο του οποίου είναι Δημότες. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
  α) Αίτηση, δήλωση του Ν. 1599/86 και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου. 
  β) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
  γ) Πιστοποιητικό γεννήσεως
  δ) Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 
  ε) Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα. (Στην περίπτωση που παντρεύονται αλλοδαπό, τα στοιχεία του πρέπει να αναγράφονται στα ελληνικά.)
 8. Παράβολο Δημοσίου 15 ευρώ (για τον κάθε μελλόνυμφο) το οποίο εξοφλείται στο Ταμείο του Δήμου Θήρας.
 9. Πρόσφατο εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης, αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ, μισθωτήριο κατοικίας κ.λ.π.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο όπου κατοικεί, έστω και προσωρινά.
* (Ισχύς από την έκδοση εξαμήνου)

Διευκρινιστικά στοιχεία:

 • Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6) μήνες.
 • Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται στο Γραφείο Πολιτικών Γάμων ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, προσκομίζοντας τις ταυτότητες και των δύο μελλονύμφων.
 • Για τον προσδιορισμό τέλεσης πολιτικού γάμου συμπληρώνεται από κοινού αίτηση, η οποία υπογράφεται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της Υπηρεσίας .
 • Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητά του και με έναν ενήλικο μάρτυρα, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, ο οποίος πρέπει να προσέρχεται επίσης με την ταυτότητά του ή το διαβατήριο  και την άδεια παραμονής του (κατά περίπτωση) εάν πρόκειται για αλλοδαπό.
 • Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι είτε του συζύγου, είτε της συζύγου, είτε και των δύο, αλλά να μην είναι πάνω από δύο επώνυμα (άρθρο 1505 Α.Κ.).

Σημείωση:
Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κωνσταντινούπολη ισχύει και το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου αντί για ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.

Οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη ή την Αίγυπτο και δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα θεωρούνται αλλοδαποί και ακολουθούν τη διαδικασία έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου των αλλοδαπών.


ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τον Ν.1250/83:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
 2. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα ελληνικά από επίσημη αρχή) ή πιστοποιητικό ελευθερίας για τους Κύπριους. *
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (πρωτότυπη-μεταφρασμένη στα ελληνικά από επίσημη αρχή). *
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι (πρωτότυπη-μεταφρασμένη στα ελληνικά από επίσημη αρχή) *
 5. Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα, στην οποία πρέπει τα ονόματα των μελλονύμφων να αναφέρονται στα ελληνικά και να δηλώνεται ως τόπος κατοικίας τη Σαντορίνη. Προσκομίζεται σε δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα
 6. Για τους Σύριους (εκτός από τα παραπάνω) χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία τους στη Ελλάδα.
 7. Για τους πολιτικούς πρόσφυγες
  α) Βεβαίωση από τα Ηνωμένα Έθνη (Σκουφά 59).
  β) Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή ή τοπική εφημερίδα (δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα, με τα ονόματα στα Ελληνικά και τόπο κατοικίας στη Σαντορίνη).
  γ) Αίτηση Έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάμου.
 8. Παράβολο Δημοσίου 15 ευρώ (για τον κάθε μελλόνυμφο) το οποίο εξοφλείται στο Ταμείο του Δήμου Θήρας.
 9. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία τους στη Σαντορίνη*.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι αλλοδαποί που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος (εν προκειμένω στο Δήμο Θήρας) και παραμένουν στην Ελλάδα, δηλαδή έχουν άδεια παραμονής ή τουριστική βίζα (Ν. 1975/91 αρ.31 παρ.2).

* (Ισχύς από την έκδοση εξαμήνου)

Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης (1961) τα δημόσια έγγραφα τους πρέπει να φέρουν την ειδική επικύρωση της Χάγης (APOSTILLE Ν.1497/84) στο πρωτότυπο.
Όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφα τους θα έχουν επικύρωση στο πρωτότυπο από τις Ελληνικές Προξενικές αρχές της Χώρας τους ή από προξενική αρχή του ξένου κράτους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Αθήνα ).

Διευκρινιστικά Στοιχεία:

 • Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6)μήνες.
 • Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, προσκομίζοντας τα διαβατήρια και τις άδειες παραμονής και των δύο μελλονύμφων.
 • Για την τέλεση πολιτικού γάμου συμπληρώνεται από κοινού αίτηση, η οποία υπογράφεται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της Υπηρεσίας μας, και στην οποία προσδιορίζεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου.
 • Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με το διαβατήριο ή την άδεια παραμονής του και έναν ενήλικο μάρτυρα, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, ο οποίος απαιτείται να είναι νόμιμος κάτοικος και να προσέλθει με την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του, εάν είναι αλλοδαπός.
 • Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι είτε του συζύγου, είτε της συζύγου, είτε και των δύο, αλλά να μην είναι πάνω από δύο επώνυμα, (άρθρο 1505 του Α.Κ.).

ΓΠ3. ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Γ.Π.2. ΑΙΤΗΣΗ-ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
 2. Αστυνομικές Ταυτότητες ή διαβατήρια.
 3. Άδειες γάμου.
 4. Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάμου αξίας 15 ευρώ για τους δημότες Θήρας και 50 ευρώ για τους λοιπούς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Για την αίτηση τέλεσης γάμου απαραίτητη είναι η παρουσία και των δύο συζύγων. Ο γάμος τελείται στον τόπο όπου έχει δηλωθεί ως τόπος τέλεσης στην δημοσίευση στην εφημερίδα.

Αρμόδια υπηρεσία είναι το Γραφείο Πολιτικών Γάμων.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: gamoi@thira.gov.gr 

Όνομα Καβαλλάρης Γιάννης | Τηλέφωνο 22863 60104 | e-mail giannis.kavallaris@thira.gov.gr

Όνομα Καφούρος Χρήστος | Τηλέφωνο 22863 60134 | e-mail xristos.kafouros@thira.gov.gr

Fax 22860 28095