Πρόσκληση 36/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
19/11/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Οικονομική Επιτροπή
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
23/11/2020
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 Έγκριση ή μη διαγραφής από το Μητρώο Αδειών κρατικών και μη οχημάτων και μηχανημάτων έργου ιδιοκτησ File
2 Έγκριση ή μη σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & File
3 Έγκριση ή μη διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών σύμβασης υπηρεσίας, καθορισμός όρων και ορισμός File
4 Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑ File
5 Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Αποψίλωση –Αποχωμάτωση Αρχαιολ File
6 Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμβασης με τίτλο: «Ψηφιακός Ξεναγός στο File
7 Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης υποφακέλου Οικονομικών Προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρον File
8 Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού( μασκών &αντισηπτικών χεριών) από την εταιρεία ΑΦΟΙ Ι ΔΕΝΑΞΑ File
9 Προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος File
10 Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για προμήθειες και υπηρεσίες Δήμου Θήρας έτους 2021». File
11 Έγκριση ή μη μείωσης τελών χρήσης κοινοχρήστων χωρών σε επιχειρήσεις λόγω covid-19». File
12 Έγκριση ή μη μείωσης τελών χρήσης κοινοχρήστων χωρών σε επιχειρήσεις λόγω covid-19». File
13 Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Θήρας». File
14 Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ. 481/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής-Απα File
15 Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ. 871/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής-Απα File
16 Εξειδίκευση ή μη πίστωσης για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύναμους πολίτε