ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
08/01/2019
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
09/01/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
18/01/2019 - 14:00
Αριθμός
7784
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
-
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.     Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).

2.     Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.     Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

4.     Tις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.     Tις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/ τ Α΄/ 16-3-2018).

6.     Την υπ’ αριθμ. 43/21-2-2018 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2018».

7.     Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15280/12-3-2018 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Θήρας (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φορέα), προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

8.     Την υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/04-06-2018 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280 / Α΄) όπως ισχύει.

9.     Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29401/19-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

10.  Την υπ’ αριθμ. 283/17-7-2018 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2018».

11.  Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2966/Β΄/22-11-2013) του Δήμου Θήρας και την με αριθμ. πρωτ.  7783/14-08-2018 βεβαίωση  του Δημάρχου Θήρας, περί ύπαρξης κενών θέσεων.

12.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9097/24-09-2018 βεβαίωση  της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου θήρας, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) του Δήμου Θήρας, που εδρεύει στη  Θήρα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)...