Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Θήρας. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
11/06/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC005096670
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
13/06/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
01/07/2019 - 18:00
Αριθμός
6597
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
05/07/2019 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Έγγραφα Σύμβασης Συντήρησης Οχημάτων 2019

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών: Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών  Μέσων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Θήρας, προϋπολογισμού 273.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Ο Δήμος Θήρας είναι αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης και ανήκει στις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές. Η κύρια δραστηριότητά της είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .

3. Κωδικός CPV: 50112000-3 και 34913000-0.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL422.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θήρας διάρκειας ενός έτους 2019-2020.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Ομάδα Α1: Επιβατικά και Μικρά Φορτηγά Οχήματα – Μηχανολογικά,

Ομάδα Α2: Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Μηχανολογικά,

Ομάδα Β1: Επιβατικά και Μικρά Φορτηγά Οχήματα – Ηλεκτρολογικά,

Ομάδα Β2: Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Ηλεκτρολογικά,

Ομάδα Γ: Επιβατικά, Μικρά Φορτηγά, Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία, Δίκυκλα, Τρίκυκλα Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Φανοποιεία,

Ομάδα Δ: Δίκυκλα και Τρίκυκλα – Γενικά.

6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται σε ένα (1) χρόνο από την υπογραφή του συμφωνητικού.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ (4.411€).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ομάδων.

Ομάδα – Κατηγορία – Είδος Εργασίας

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής

Ομάδα Α1: Επιβατικά και Μικρά Φορτηγά Οχήματα – Μηχανολογικά

30.000,00 €

600,00 €

Ομάδα Α2: Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία Οχήματα και Μηχανήματα Έργου - Μηχανολογικά

103.629,03 €

2.073,00 €

Ομάδα Β1: Επιβατικά και Μικρά Φορτηγά Οχήματα – Ηλεκτρολογικά

12.096,77 €

242,00 €

Ομάδα Β2: Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Ηλεκτρολογικά

40.564,52 €

811,00 €

Ομάδα Γ: Επιβατικά, Μικρά Φορτηγά, Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία, Δίκυκλα, Τρίκυκλα Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Φανοποιεία

31.854,84 €

637,00 €

Ομάδα Δ: Δίκυκλα και Τρίκυκλα – Γενικά

2.419,35 €

48,00 €

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα εργασιών.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “74014”  θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 και η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 01 Ιουλίου 2019 και η ώρα λήξης 18:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6263.001, 10. 6263.002, 10.6263.003, 15.6263.001, 15.6263.002, 15.6263.003, 20.6263.001, 20.6263.002, 20.6263.003, 20.6263.005, 30.6263.001, 30.6263.002, 30.6263.003, 35.6263.001, 35.6263.002, 35.6263.003, 50.6263.001, 50.6263.002, 50.6263.003, 50.6263.005, 70.01.6263.001, 70.01.6263.002, 70.01.6263.003, 20.6264.001, 20.6264.002, 20.6264.003, 30.6264.001, 30.6264.002 και 30.6264.003 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2019 του Δήμου. Σχετικές οι υπ’ αριθ. 454-482/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr  . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο.