Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ξύλινων κουφωμάτων κτηρίων Δήμου Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
11/08/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC001812673
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
11/08/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
25/08/2017 - 09:30
Αριθμός
9969
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
25/08/2017 - 09:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 146
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9968_11/08/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια κουφωμάτων κτιρίων του Δήμου Θήρας» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα κτιρίων:

 ΟΜΑΔΑ Α:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ& ΠΥΡΓΟΥ.

 ΟΜΑΔΑ Β:ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΑΡΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΟΥ &ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ.

 ΟΜΑΔΑ Γ:ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ.

 (CPV: 44221000-5)

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό  των 72.308,74€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% και αναλύεται ως εξής: Καθαρή Αξία: 58.313,50€,ΦΠΑ: 13.995,24€ και Τελική Αξία72.308,74€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Θήρας με το ποσό των 12.305,14€ στον Κ.Α.Ε.:30.6261.001και με το ποσό των 60.003,60€ στον ΚΑΕ 30.6261.004.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας για τον Κ.Α.Ε. 30.6261.001 και από ΚΑΠ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (πρώην ΣΑΤΑ) για τον Κ.Α.Ε. 30.6261.004.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286360187, την 25η Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 π.μ με ώρα λήξης 09:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, στο τηλέφωνο 2286360187, αρμόδιος υπάλληλος Ευάγγελος Βαμβακούσης, και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».