ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ 4/2017) + ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
11/01/2018
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
11/01/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
20/01/2018 - 14:00
Αριθμός
13066
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
-
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  4/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) του Δήμου Θήρας, που εδρεύει στη Θήρα Ν. Κυκλάδων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (βλ. συνημμένο αρχείο)