ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
07/12/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
20/12/2016
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
20/12/2016 - 10:00
Αριθμός
14411
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
20/12/2016 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση
Μελέτη – Τεχνική Έκθεση
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 28.865,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2016 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 15.7135.000.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας στο τηλέφωνο 2286360191, στο τηλέφωνο 22863 60166 (αρμόδιος υπάλληλος Γαλαίος Αντώνης) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί».